Skolskjuts

Kommunen ordnar skolskjuts för de elever i grundskolan som har lång väg till skolan. Skolskjuts (bussresor och taxi) gäller under läsårstiderna, d v s skoldagar och inte lovdagar, mellan hemmet och skolan, inte mellan skola och annan omsorg. Skolskjuts anordnas till skola inom vars upptagningsområde eleven bor.

När eleverna går vidare till gymnasieskolan används inte begreppet skolskjuts utan övergår till elevresor. Läs mer på Gymnasieskolan Knut Hahns hemsida. Här finner du även ansökningsblanketten.

Om du har några frågor gällande skolskjutsen, kontakta skolskjutshandläggare Helena Carlberg Andersson, tel 0457-61 81 43, e-post: helena.carlbergandersson@edu.ronneby.se

Information från Skolverket gällande skolskjuts hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem är berättigad till skolskjuts i Grundskolan?

Avstånd till skola eller hållplats, som berättigar till skolskjuts, grundas på vad som är ett rimligt avstånd att gå eller cykla. Dessutom bedöms vad som är ett rimligt föräldraansvar i att vid behov, följa barnet till skolan eller hållplatsen.

Föräldrarna ansvarar för att barn förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. Det innebär att barnet måste följas till skola eller hållplats under så lång tid som behövs, för att det skall klara att gå till skolan/hållplatsen på egen hand.

Skollagen 10 kap 32 § anger att elever i grundskola, med offentlig huvudman, har rätt till kostnadsfri skolskjuts "om sådan behövs på grund av färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet."

Eleven skall även gå i den skola som anvisas av kommunen, dvs inom det upptagningsområde eleven bor i (folkbokförd).

Denna rätt gäller inte elever som väljer att gå i en annan skola, än den där kommunen annars placerat dem, eller som går i en fristående skola i kommunen. Den nya Skollagen, som gäller från 2011-07-01, säger att om "det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall."

Regler gällande färdvägens längd enligt KF:s beslut (1980-04-28 § 117) är följande:

  • 2 km för elev i förskoleklass.
  • 2 km för elev årskurs 1–2.
  • 3 km för elev i årskurs 3.
  • 4 km för elev i årskurs 4–6.
  • 5 km för elev i årskurs 7–9.

För att vara berättigad till skolskjuts gäller dessa minimiavstånd mellan hemmet och skolan. Dessa elever behöver inte fylla i en ansökan om skolskjuts utan meddela önskemål om skolskjuts till skolans administratör eller kommunens skolskjutshandläggare.

Det finns även möjlighet att ansöka om skolskjuts vid växelvisboende. Ansökan kan endast göras för ett läsår i taget och vårdnadshavare ska informera skolan om förutsättningarna ändras under läsåret. Kommmunen prövar behovet när:

  • det är fråga om ett fast arrangemang förankrat i lagstiftningen
  • eleven vistas i princip lika mycket och har ett varaktigt boende hos båda föräldrarna
  • vårdnadshavarens adress är i Ronneby kommun och en utav vårdnadshavarna är bosatt inom skolans upptagningsområde

Det kan finnas andra skäl till skolskjuts så som trafikförhållande, tillfällig funktionsnedsättning, vinterskolskjuts eller liknade. I dessa fall ska en ansökan göras och prövas läsårsvis av kommunen.

Ansöka om skolskjuts

Du kan ansöka om skolskjuts i e-tjänsteportalen här Länk till annan webbplats.. Då får du meddelande till din e-post när något nytt hänt i ärendet och kan följa ansökan från start till beslut. Under "relaterad information" finns blanketter för ansökan om du inte har e-legitimation.

De elever som är behöver skolskjuts till sin anvisade skola behöver inte ansöka om skolskjuts utan är berättigad detta vid skolstart.

För att anmäla att eleven ska börja åka och få information om hållplats och tid kan du kontakta skolskjutsföretagen direkt:

Fredriksbergsskolan - Bergkvarabuss, Ronneby, tel 0457-12620, välj 2 för trafikledning
Kallingeskolan, Slättagårdsskolan - Kallinge taxi, tel 0733-44 44 14
Hobyskolan - Trossöbuss, tel 0455-470 75
Eringsbodaskolan - Trossö Taxi, tel 0455-155 95
Backarydsskolan, Hallabroskolan - Flexbuss, tel 0481-548 25
Listerbyskolan, Johannishusskolan - Bergkvarabuss, tel 0709-985104
Saxemaraskolan - Bergkvarabuss, Ronneby, tel 0457-12620, välj 2 för trafikledning

Informationsfilmer om Skolskjuts