Elevresor och inackorderingsbidrag

Vem kan få terminskort/resetillägg för daglig resa till gymnasieskolan?

Tre grundvillkor skall vara uppfyllda:

  • Eleven ska vara heltidsstuderande och ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen.
  • Daglig färd mellan bostaden och skolan måste vara minst 6 km. Med bostad avses den adress där eleven är folkbokförd - med färdväg avses närmsta cykelväg mellan bostaden och skolan. Rätt till skolskjuts vid växelvis boende finns inte för elev i gymnasieskola.
  • Elev som beviljats inackorderingstillägg kan ej få resetillägg.

Söndrigt eller borttappat busskort
Skulle elev tappa bort sitt busskort eller hantera busskortet på ett sätt som gör att det inte längre är användbart tar kommunen ut en administrativ avgift av eleven på 50 kr. För borttappat tas en avgift på 200 kr.

Vem kan få inackorderingsbidrag?

Du kan få inackorderingstillägg om du har lång eller besvärlig resväg och måste inackordera dig på utbildningsorten. Tillägget gäller för gymnasiestudier till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Inackorderingstillägget är ett bidrag till hyreskostnad och hemresor.

Ansökan Inackorderingsbidrag Pdf, 103.6 kB.

Elevresor