Modersmål

Du som har ett annat modersmål än svenska har rätt att få modersmålsundervisning från och med årskurs ett i grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan. Om du tillhör en nationell minoritet har du särskilda rättigheter att läsa ditt modersmål.

Modersmål är ofta det eller de språk du lär dig först, när du är ett litet barn. Du kan ha flera modersmål, men i de flesta fall har du bara rätt att få undervisning i ett modersmål i skolan.

Det finns flera fördelar med att läsa ett modersmål. Du får kunskaper i och om ett språk och en kultur som hör till språket. Om du kan ditt modersmål kan du också bli bättre på svenska, andra språk och i andra ämnen. Språkkunskaper är också efterfrågade i arbetslivet.

Vem kan få modersmålsundervisning?

Rätten till modersmålsundervisning skiljer sig åt beroende på om det handlar om ett nationellt minoritetsspråk eller ett annat modersmål.

Modersmål som inte är ett nationellt minoritetsspråk

Du som går i grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola ska erbjudas undervisning i modersmål som inte är ett nationellt minoritetsspråk om

  • en eller båda dina vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål
  • du brukar prata språket hemma
  • du har grundläggande kunskaper i språket.

Huvudmannen måste också erbjuda modersmålsundervisning till dig som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska. Det gäller även om du inte brukar prata språket hemma. Men du måste ha grundläggande kunskaper i språket. Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola.

Huvudmannen måste bara anordna modersmålsundervisning i ett språk om

  • det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen i det språket
  • dessa elever vill få undervisning i språket
  • det finns en lämplig lärare.

Om rektorn inte hittar en lärare som kan undervisa på plats i skolan får skolan erbjuda fjärrundervisning. Om du får modersmålsundervisning får du fortsätta att vara med i undervisningen även om du skulle sluta prata språket hemma. Om du läser modersmål i grundskolan har du större möjligheter att fortsätta läsa det språket i gymnasieskolan.

Modersmål som nationellt minoritetsspråk

Om du tillhör någon av de nationella minoriteterna har du särskilda rättigheter till modersmålsundervisning. Det finns inga krav på att du ska prata språket hemma eller att du ska ha några kunskaper i språket. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Huvudmannen måste anordna modersmålsundervisning i dessa språk om

  • en elev vill få undervisning (det finns alltså inget krav på fem elever)
  • det finns en lämplig lärare.

Om rektorn inte hittar en lärare som kan undervisa på plats i skolan får skolan erbjuda fjärrundervisning.

Om du tillhör den nationella minoriteten romer och kommer från utlandet kan du få modersmålsundervisning i två språk om det finns särskilda skäl.

Om du läser modersmål i grundskolan har du större möjligheter att fortsätta läsa det språket i gymnasieskolan.

När kan jag börja och hur länge får jag läsa modersmål?

Du kan börja läsa modersmål under hela din tid i grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan eller sameskolan. Det är rektorn som beslutar om du ska få läsa modersmål.

Om du får din undervisning i modersmål utöver den vanliga lektionstiden är huvudmannen skyldig att erbjuda undervisningen i minst sju läsår under din skoltid. Du har rätt att läsa ditt modersmål i mer än sju läsår om modersmålet är ett nordiskt språk, ett nationellt minoritetsspråk eller om du har ett särskilt behov av modersmålsundervisning

Olika sätt att läsa modersmål på

Modersmål utöver din vanliga lektionstid

Du kan få möjlighet att läsa modersmål utöver din vanliga lektionstid. Då läser du modersmål som ett eget ämne med en egen kursplan. Om du läser ämnet modersmål i grundskolan har du rätt att fortsätta med det även på gymnasiet.

Du kan få lite längre skoldagar, men när du börjar i sexan kan du också lära dig något annat språk inom ämnet moderna språk, såsom spanska, franska eller tyska.

Om du läser modersmål kan du byta ut betyget i modersmål mot ett annat betyg när du ansöker till gymnasiet. Du söker till gymnasiet med ditt meritvärde från grundskolan.
Meritvärdet är summan av betygsvärden för de 16 bästa betygen i ditt slutbetyg. Betyget i modersmål är inte inräknat i meritvärdet men du kan välja att räkna med betyget i modersmål i stället för ett annat ämne. Tänk i så fall på att inte välja bort betyget i ett ämne som krävs för att du ska bli behörig till något program som du vill gå.

Modersmål inom din vanliga lektionstid

Om du väljer att läsa modersmål inom det vanliga schemat läser du ditt modersmål som språkval i stället för ett modernt språk. Då läser du modersmål som ett eget ämne med en egen kursplan. Du behöver inte gå längre dagar. En nackdel är att du kanske inte får lära dig något av de moderna språken, som spanska, franska eller tyska.

Om du läser ett modernt språk som språkval får du meritpoäng som kan hjälpa dig att komma in på den gymnasieutbildning du vill. Om du läser modersmål som språkval får du inte meritpoäng. Det kan alltså vara en nackdel med att läsa ditt modersmål som språkval.

Engelska som modersmål

Det är obligatoriskt för alla elever att läsa engelska som ämne men du kan även läsa engelska som modersmål. Ämnet engelska och ämnet modersmål - engelska är två olika ämnen med olika kursplaner.

Ansökan

Du som är vårdnadshavare eller myndig elev fyller i en ansökan om modersmålsundervisning. Blanketten finns som PDF under "relaterad information". Elever i förskoleklass och upp till årskurs 8 som innevarande år deltar i modersmålsundervisning behöver inte anmäla sig på nytt inför nästa år. Elever i årskurs 9 ska anmäla sig inför årskurs1 i gymnasieskolan.

Efter anmälan är deltagandet i undervisningen obligatoriskt.

Besked om eleven blir antagen till undervisningen meddelas av modersmålslärare (via telefon, e-post eller brev). Detta sker när vi ha en lämplig grupp eller lärare.

Besked om eleven blir antagen till undervisningen meddelas av modersmålsläraren.

Ansökningar inlämnade efter terminensstarten kan tidigast placeras för undervisning nästkommande termin.

Det är viktigt att uppsägning görs om eleven inte vill fortsätta med modersmålsundervisning.

Modersmålsundervisningen kan anordnas på den skola eleven tillhör eller på en skola. Om regler för skolskjuts uppfylls erbjuds eleven skolskjuts till och från undervisningen. Undervisningen sker om möjligt under skoldagen, men tider utanför skoldagen kan förekomma.