Trafikanordningsplan (TA-plan)

Om du ska utföra ett vägarbete eller använda allmän platsmark för någon annan aktivitet som påverkar trafiken, behöver du en godkänd TA-plan. Det gäller både på bilväg och gång- och cykelväg. Om du ska gräva i kommunens mark så behöver du även ansöka om grävtillstånd. Läs mer om grävtillstånd här.

När behövs en trafikanordningsplan?

  • Vid arbeten eller aktiviteter på offentlig plats som påverkar framkomlighet och trafiksäkerhet för gående, cyklister eller motorburen trafik.
  • Vid arbeten som medför att trafik måste ledas om, till exempel vid evenemang eller byggarbeten
  • Vid arbeten som kräver tillfälliga eller befintliga hinder på vägbanor, till exempel container, byggkran eller skylift.
  • Vid arbeten som bedrivs på tak eller andra höga höjder, men som påverkar vägbanor, till exempel is- och snöskottning samt trädfällning.
  • Vid grävarbete i offentlig mark.

För att snabbt kunna behandla ansökan måste den vara korrekt och komplett ifylld. TA-planen ska godkännas av Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen innan arbetet får påbörjas. Ansökningsblankett och TA-plan ska lämnas senast 10 arbetsdagar innan arbetet ska utföras. Om kollektivtrafikens framkomlighet kommer att påverkas ska ansökan göras senast 20 arbetsdagar i förväg. Ingen förtur ges om arbetet inte är en akut åtgärd.

I ansökan ska du lämna uppgifter om avstängningsåtgärder som du anser behövs för att kunna utföra ditt arbete på ett så säkert sätt som möjligt. Detta ur såväl arbetsmiljö- som trafiksäkerhetssynpunkt. Under arbetet ska du utföra egenkontroll av TA-planen.

Du kan ansöka via kommunens e-tjänst Länk till annan webbplats. Nederst på sidan hittar du mer information och ansökningsblanketter.

När behöver jag ha ett polistillstånd?

Polistillstånd ska sökas om den offentliga platsen ska användas till annat än vad platsen är avsedd för i detaljplanen. Det innebär exempelvis att om du ska renovera en fasad och behöver ha en byggställning på gångbanan, så krävs det tillstånd. Du behöver ett tillstånd så snart du befinner dig på det som i detaljplanen kallas ”offentlig plats”. Det innefattar även privat mark (tomtmark) om allmänheten har tillträde till platsen så som parkeringsytor, parker etc. Här hittar du mer information och kan ansökan om tillstånd hos polisen. Länk till annan webbplats.

Arbete på väg

Ronneby kommun har beslutat (TN 2008 § 61) att anta Handbok "Arbete på Väg" (APV) som styrande regelverk avseende vägarbeten, ledningsarbeten med mera inom Ronneby kommuns väghållningsområden. Med detta hoppas vi att trafiksäkerheten ska hållas på en hög nivå och  risken för olyckor minimeras.

Den finns en länk till handboken nederst på sidan. Handboken kan även laddas hem från Trafikverket och från Sveriges Kommuner och Regioner.