Bidrag

Enskilda vägar i Ronneby kommun kan söka bidrag för underhåll och förbättringsarbete. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Kommunfullmäktige har fastställt ett reglemente för enskild väghållning inom Ronneby Kommun. Detta reglemente reglerar kommunens bidragsgivning för underhåll och förbättringsarbeten till

  • Enskilda vägar med statsbidrag (vägsamfälligheter, samfällighetsföreningar)
  • Enskilda vägar utan statsbidrag (vägföreningar, samhällsföreningar)
  • Enskilda utfartsvägar utan statsbidrag

  Enskilda vägar med statsbidrag

  Det finns olika typer av bidrag för enskilda vägar med statsbidrag. För mer information om Trafikverkets regler kring enskilda vägar hittar du en länk längre ner på sidan.

  Årligt driftsbidrag

  Bidraget går till det vanliga underhållet av vägen. Underlaget för bidraget är underhållskostnaden från förgående år, som ska godkännas av Trafikverket. Det årliga statliga driftbidraget är för närvarande 35, 60 eller 80% av Trafikverkets beräknade kostnader. De flesta enskilda vägar i Ronneby kommun får 60% i bidrag från staten. Det kommunala driftbidraget är 10-15% av vägverkets beräkningsunderlag. Bidragen är indexreglerade och behöver ej sökas. De betalas ut i december/januari.

  Särskilt driftsbidrag - iståndsättning och förbättring

  Man kan även få bidrag för iståndsättning eller förbättring av nya vägsträckor. Bidrag kan fås med ett belopp upp till skillnaden mellan den av Trafikverket godkända upprustningskostnaden och beviljat statsbidrag. Utbetalning sker under året efter Trafikverket har godkänt besiktningsprotokollet. Bidraget behöver ej sökas.

  Förbättringsbidrag

  Man kan få bidrag för lantmäterikostnader vid ny andelsfördelning. Bidrag kan utgå efter särskild prövning i samråd med Trafikverket. Bidraget storlek bestäms efter överenskommelse med den sökande. Bidraget söks särskilt.

  Hårdgörningsåtgärder

  Bidrag kan utgå efter särskild prövning i samråd med Trafikverket (till exempel vid omklassning av vägavsnitt). Bidragets storlek bestäms efter överenskommelse med den sökande. Bidraget söks på särskild blankett.

  Enskilda vägar utan statsbidrag

  Årligt driftsbidrag

  Om er enskilda väg inte får statsbidrag kan den ändå få bidrag från kommunen. Bidraget utgår per sträckmeter väg enligt den budget kommunen fastställt för verksamhetsåret. Det ges för följande;

  • Asfalt/Oljegrusbelagd väg
  • Grusväg inom tätort
  • Grusväg utom tätort 
  • Gång- och cykelväg (asfalt, oljegrus)
  • Gång- och cykelväg (grus)
  • Tömning av rännstensbrunnar

  Enskilda utfartsvägar utan statsbidrag

  Årligt driftsbidrag

  Bidraget utgår per sträckmeter väg enligt den budget kommunen fastställt för verksamhetsåret. För att bidrag skall ges krävs det att den enskilda utfartsvägen skall vara minst 100 m lång. Väghållningsbidraget skall vara till stadigvarande nytta för fast boende och mantalsskriven befolkning. Bidraget utbetalas till den väghållningsskyldige eller till den som flera väghållningsskyldiga utsett. Bidraget behöver ej sökas av redan beviljade mottagare. Nya ansökningar kan göras under året på en särskild blankett till Gatu- och Parkenheten. Utbetalning sker under budgetåret (maj/juni).

  Ska få användas för allmän trafik

  För att väg skall vara berättigad bidrag gäller att den får användas för allmän trafik. Dock kan bidragsmyndigheten befria väghållare från vägupplåtelsen om det finns särskilda skäl. Kommunen har också rätt att avvika från bestämmelserna om det finns särskilda skäl