Enskild väghållning

De vägar eller gator som inte är helt statliga eller ingår i Gatu- och Parkenhetens ansvarsområde sköts av vägsamfälligheter, vägföreningar, samhällsföreningar eller enskilda fastighetsägare. Här nedan kan du läsa mer om vad som gäller för dem.

Den ekonomiska delen täcks av statligt och/eller kommunalt bidrag samt ideella insatser. Enligt reglementet för enskild väghållning är kommunens bidragsnormer indelade i:

  • enskilda vägar med statsbidrag
  • enskilda vägar utan statsbidrag
  • enskilda utfartsvägar utan statsbidrag.

Här hittar du kort information om de olika typerna av vägar. Vill du har mer information om bidragen kan du läsa här.

Enskilda vägar med statsbidrag

I denna grupp ingår vägar som sköts antingen av vägsamfälligheter eller samfällighetsföreningar. I kommunen finns 160 stycken med en total väglängd av cirka 470 km. Det är föreningens styrelse som har ansvaret för väghållningen.

Bidraget som både är statligt och kommunalt betalas ut (dec/jan) dels som årligt driftbidrag, dels som förbättringsbidrag eller som iståndsättningsbidrag. Därför kallas dessa vägar för statskommunala vägar.

Enskilda vägar utan stadsbidrag

Sådana vägar finns i de fyra samhällena Belganet, Eringsboda, Hallabro och Backaryd med en total längd av cirka 14 km inklusive gång- och cykelvägar. Ansvaret för vägarna ligger hos en styrelse. Bidrag utbetalas (maj/juni) till den årliga driften endast som kommunalt bidrag, enligt en särskild klassning, och är indexreglerat.

Enskilda utfartsvägar utan statsbidrag

Dessa utfartsvägar är cirka 210 stycken med en total väglängd av cirka 170 km. Bidraget berör endast åretruntboende med utfartsväg på en längd av minst 100 m till närmaste allmänväg, vägsamfällighet eller vägförening.

Ett kommunalt årligt driftbidrag betalas ut (maj/juni) till enskilda fastighetsägare samt även till andra såsom vägföreningar, intresseföreningar etc. Bidraget som är indexreglerat betalas inte ut till mottagare som redan har statligt eller kommunal bidrag. Se särskilt ansökningsformulär nedan.

Söka bidrag