I november 2022 påbörjas arbetet med en ny översiktsplan, Ronneby 2045

Illustration som visar framtidsvisioner för Ronneby

Ronneby kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan för hela kommunen och i det arbetet vill kommunen ha med dig. Arbetet startades upp i november 2022 med en tidig medborgardialog för att samla in kunskapsunderlag till framtagandet av ett planförslag. Under vinter, vår och sommar har en en digital enkät gett alla som vill möjlighet att, i ett tidigt skede, berätta vad som är viktigt att kommunen tar hänsyn till när en ny översiktsplan tas fram.

Nu sammanställs enkätsvaren och blir underlag in i det pågående arbetet. Nästa tillfälle till medborgardialog blir när översiktsplanen går ut på samråd.

Genom att tillsammans enas om vilka frågor som är viktiga för vårt framtida samhälle kan vi gemensamt börja skapa visionen om framtidens Ronneby år 2045.

Tack för att du engagerar dig i Ronneby kommuns framtid!

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen skapar förutsättningar för en gemensam framtidsbild för hur kommunen ska utvecklas. Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en översiktsplan. Det är en strategisk plan som visar kommunens vilja när det gäller användning av mark och vatten samt bebyggelseutveckling med syfte att skapa en god livsmiljö. En aktuell översiktsplan bidrar till att stärka kommunens attraktionskraft och skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt. Den berör alla personer som bor eller verkar inom kommunen.

Varför en ny översiktsplan?

Den nuvarande översiktsplanen antogs 2018 och vi kan idag se att mycket av den mark som pekas ut i den planen håller på att planläggas, är planlagd eller till och med håller på att bebyggas. Därför behövs ett nytt och större grepp i form av en ny översiktsplan för att vi ska få en sammanhållen utveckling av Ronneby kommun.

Hur ser arbetet ut framöver?

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan är en lång process som påbörjats 2022 och med målsättningen att översiktsplanen ska vara redo att antas av kommunfullmäktige under 2025. Under arbetet kommer förslaget till ny översiktsplan att ställas ut för synpunkter två gånger, under det som kallas samråd och granskning. Det kommer även att ges flera möjligheter till dialog under processen.

Tidslinje över processen. Översiktsplan Ronneby 2045.