Synpunkter och klagomål

Elever och vårdnadshavare ska ha möjlighet att påverka och bidra till förbättringar av verksamheten. Inkomna synpunkter och klagomål är en del av vårt systematiska kvalitetsarbete. 

Kontakta förskolan, fritidshemmet eller skolan först

Har du en synpunkt eller ett klagomål på något i förskolan, fritidshemmet eller skolan bör du i första hand vända dig till personalen där. Kontakta exempelvis ansvarig förskollärare eller lärare. 

Tycker du inte att du får rätt hjälp eller gehör från förskolans, fritidshemmets eller skolans personal bör du istället vända dig till rektorn. Du bör också vända dig direkt till rektorn om du anser att problemet är allvarligt.

Kommunens klagomålshantering

Får du inte den hjälp du förväntar dig av rektorn bör du vända dig till den klagomålshantering som finns för Ronneby kommun. Du bör också vända dig till kommunens klagomålshantering om din synpunkt är av mer övergripande karaktär.

Det är rektorn som ansvarar för, och beslutar om, frågor som rör förskolans eller skolans dagliga verksamhet och inre organisation. Någon överordnad chef är inte behörig att fatta dessa beslut. Trots det är vi ändå intresserade av att få in dina eller ditt barns synpunkter på verksamheten.

Den kommunala klagomålshanteringen hittar du nedan.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och e-postadress i formuläret för synpunkter och klagomål. Syftet med en denna behandling är för att kunna hantera dina synpunkter och klagomål. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är uppgift av allmänt intresse, avtal och myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas så länge som det behövs för utförandet av ärendet och för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig och de lagkrav som gäller vår verksamhet. Vid eventuell arkivhållning av dina personuppgifter efter avslutat uppdrag följer vi de lagar och regelverk som åligger kommunen enligt dataskydd, arkivlagen och offentlighetsprincipen. Personuppgiftsansvarig är Utbildningsnämnden, Ronneby kommun. Läs mer om dina rättigheter och hur Ronneby kommun behandlar personuppgifter här.


Beskriv kortfattat vad klagomålet handlar om. Vi kommer att ta kontakt med dig för att ta del av ytterligare information om så behövs.

Anmälan mot kommunen

Du kan också välja att vända dig till Skolinspektionen eller Barn- och elevombudet om du anser att du inte har fått ett tillfredsställande svar eller inte är nöjd med de åtgärder som kommunen har vidtagit. Länk till respektive myndighet finner du till höger.