Fällning eller beskärning av träd som inte utgör fara

Du kan lämna önskemål om att få fälla eller beskära träd på kommunal mark, även dom de inte utgör en fara.

Ansökan om trädfällning på egen bekostnad

För att kunna göra en enhetlig bedömning av önskemål om att ta ner eller beskära träd på kommunal mark ska en ansökan som beskriver åtgärden skickas in till kommunen. Ansökningsbalankett hittar du här. Pdf, 136.6 kB. Observera att ansökan endast kan göras för träd som står på kommunal mark och som förvaltas av Parkenheten. Står trädet på privat mark ska du istället vända dig till fastighetsägaren.

När du har skickat in en komplett ifylld ansökan kommer du att få en bekräftelse via mail. Därefter kontaktar Parkenheten dig för att bestämma datum och tid för gemensam genomgång av din ansökan. Det är då bra om du har en aktuell offert tillgänglig från ett företag som kan utföra arbetet.

Bedömning om trädet får tas ner utifrån bland annat kriterierna nedan:

  • Estetiska värden - träd bidrar med färg och påverkar vårt känsloliv.
  • Levande natur - träd bidrar till en levande miljö med bra luftkvalitet.
  • Kulturträd "Vårdträd" - träd kan vara mycket gamla och ha historiskt-, art och biologiskt värde.

Berörda grannar ska ge sitt godkännande till att trädet fälls eller beskärs. Med berörd granne avses person som från sin fastighet har trädet inom synhåll eller som i övrigt berörs av åtgärden.

REGLER OCH VILLKOR FÖR TILLSTÅND:

  • Sökanden förbinder sig att anlita ett företag med erfarenhet av trädfällning att utföra arbetet. Företaget skall ha F-skattsedel och gällande ansvarsförsäkring. Åtgärden utförs på sökandes bekostnad.
  • Eventuellt tillstånd kommer att gälla under 3 månader från den dag Parkenheten undertecknat tillståndet.
  • Berörda grannar ska ge sitt godkännande att trädet fälls.
  • Sökande åtar sig att informera grannarna när åtgärden påbörjas.
  • Åtgärden skall utföras med stor försiktighet och med hänsyn till närboende och allmänhet.
  • Åtgärden utförs på sökandens ansvar och risk. Sökanden ansvarar för eventuella skador eller kostnader som orsakas på grund av åtgärden, även innefattande skador på tredje man. Kommunen skall hållas skadelös.
  • Sökanden ansvarar för att åtgärden skall vara avslutad, virke bortforslat och platsen städad. Om städning och borttransport inte utförs inom den överenskomna tiden har kommunen rätt att utföra arbetet på sökandes bekostnad.

Ansökan

För att ansöka om att ta ner ett träd på kommunens mark på egen bekostnad ska en blankett med tillhörande beskrivning fyllas i och skickas till kommunen. Du mailar ansökan till tfk@ronneby.se och märkt med "Ansökan om trädfällning". Du kan även skicka ansökan till:

Ronneby Kommun
Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen
Karlshamnsvägen 4
372 80 Ronneby