Här lär du dig

Naturvetenskap handlar om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer. Utbildningen stimulerar till nyfikenhet och kreativitet samt analytiskt tänkande. Du utvecklar din förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser.

Du lär dig att värdera olika typer av källor och kunna skilja påståenden som bygger på vetenskaplig respektive ickevetenskaplig grund. Experiment, laborationer, fältstudier och andra praktiska moment är centrala inslag. Programmet ger förståelse för hur naturvetenskap och samhällsutveckling ömsesidigt har påverkat och påverkar varandra och belyser särskilt naturvetenskapens roll i frågor om hållbar utveckling.

Du ges också möjlighet till etiska diskussioner om naturvetenskapens roll i samhället. Du lär dig även förstå, läsa och skriva om, samt diskutera grundläggande naturvetenskap på engelska.

På programmet utvecklar du ett naturvetenskapligt förhållningssätt där du lär dig att tänka kritiskt, resonera logiskt, lösa problem och göra systematiska iakttagelser. Du värderar olika källor och skiljer på påståenden som är baserade på vetenskaplig och ickevetenskaplig grund.

Du arbetar praktiskt med experiment, laborationer och fältstudier. Du stimulerar din nyfikenhet, kreativitet och förmåga till analytiskt tänkande. Vi använder modern teknik och utrustning. Datainsamling och beräkningar sker i huvudsak med datorstöd.