Råd & tips

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Har du en egen brunn är det ditt eget ansvar att vattnet är drickbart - även när du får gäster i huset.

Ett rent och drickbart vatten är ingen garanti. Ibland beror bristerna på jordarten eller berggrunden, men ofta är orsaken att brunnens placering eller omgivande markanvändning inte är den bästa. Det kan till exempel vara för nära avlopp, gödselupplag, betes- eller rasthagar för kor eller hästar (särskilt om de används året runt), åkermark eller nära väg som saltas vintertid. Ett dåligt vatten kan också bero på att brunnen är dåligt tätad mot ytligt vatten vid regn, snösmältning och liknande. Det gäller främst grävda brunnar, särskilt gamla stensatta brunnar. Men även den äldre typen av borrade brunnar, med betongbrunn över borrhålet, kan påverkas av ytligt vatten.

Grävd eller borrad brunn? 

Merparten av dricksvattenbrunnar som anläggs idag är borrade brunnar. Rätt utförda brukar de ge ett gott skydd mot ytligt grundvatten, ha ett acceptabelt pH-värde och låga bakteriehalter (höga bakterietal kan förekomma direkt efter borrning men brukar klinga av efter viss tids användning). I bästa fall ger borrad brunn också god tillgång till vatten. Men borrade brunnar kan också ge bekymmer i form av järn, mangan, fluorid, radon, svavelväte och - i kustnära trakter - även klorid (saltsmak). På andra håll i landet (till exempel i Skåne) kan borrade brunnar även ge hårt vatten, men det är sällsynt i Ronneby kommun. 

Grävda brunnars fördelar är de oftast kostar mindre att anlägga och att de sällan ger problem med fluorid, klorid, radon eller svavelväte. Nackdelarna kan vara lågt pH-värde, större risk för påverkan från ytligt vatten med förhöjda bakterietal som följd och risk för sinande brunn torra somrar. En väl anlagd grävd brunn kan dock vara ett gott alternativ vid till exempel kustnära fastigheter och vid grusiga jordarter.

Mer information - se länkar nedan

Livsmedelsverket har ett par bra broschyrer för dig som har brunn eller planerar att anlägga en.  Se också Livsmedelsverkets hemsida om dricksvatten. SGU, Sveriges Geologiska Undersökning (en statlig myndighet), har också bra information om grundvatten och brunnar på sin hemsida, bland annat "Normbrunn -16" som reglerar hur en bra brunnsborrning ska gå till.