Finansiell information

ABRI ska iaktta de övergripande målen i kommunfullmäktiges budget och arbeta i enlighet med de syften som anges, samt skapa rutiner för uppföljning, utvärdering och rapportering.

Baserat på att ABRI uppnått tidigare ekonomiska mål om att återställa det fria egna kapitalet till 30 mkr, ska bolaget årligen återbetala 1,5 mkr (5%) till Ronneby kommun. Utbetalning ska inte ske om det egna kapitalet understiger 30 mkr.

I syfte att minimera Ronneby kommuns risktagande kan ABRI, i de fall ett ägande ej är att föredra, avyttra fastigheter på marknadsmässiga villkor.

ABRI drivs utan ekonomiskt vinstintresse. Vid beräkningen av hyresnivåer ska dock en för branschen rimlig hyra tas ut. Bolaget ska kontinuerligt pröva effektiviteten avseende kostnaderna.