Upphandlingar

Ronneby kommun med dess verksamheter är en stor köpare av varor, tjänster och entreprenader. Många av köpen sker via ramavtal som tecknas av upphandlare på kommunledningsförvaltningen. Pågående upphandlingar annonseras under aktuella upphandlingar, där publiceras både kommunens och de kommunala bolagens upphandlingar.

All offentlig upphandling regleras i Lag (2016:1145) om offentlig upphandling och i Upphandlingsförordning (2016:1162).

I Ronneby är lagen kompletterad med ett kvalitetssäkringssystem för upphandlingsprocessen och omfattar riktlinjer för att upprätthålla en process som ska säkra att upphandlingar och inköp genomförs utifrån de direktiv som beslutats av kommunen. Kvalitetssäkringssystemet omfattar den process som ingår i upphandlingsförfarandet efter det att ett behov identifierats och beslut om upphandling föreligger samt till och med avtalsuppföljning av upphandlade varor och tjänster.

Ronneby kommun med dess verksamheter är en stor köpare av varor och tjänster. Många anställda kommer av varierande omfattning i kontakt med upphandlings-/inköpsfrågor. Det är av mycket stor betydelse, att alla anställda som på något sätt deltar i anskaffningsprocessen, känner till vilka lagar och regler som gäller vid upphandling och inköp. Det är viktigt med ett trovärdigt agerande för medborgares och anbudsgivares uppfattning om kommunens verksamheter.

Ronneby kommun är, enligt LOU, en upphandlande myndighet vilket innebär att alla verksamheters behov ska räknas samman för att beräkna upphandlingens värde.

Att lämna anbud

En offentlig upphandling genomförs med ett skriftligt förfarande. Detta innebär att kommunen måste presentera sina krav och önskemål i ett förfrågningsunderlag skriftligt och leverantören måste presentera sitt anbud skriftligt.
 
Möjligheterna för kommunen att ändra i sitt förfrågningsunderlag eller för anbudsgivaren att ändra i sitt anbud är mycket begränsade. Det är därför viktigt att anbudsgivaren läser förfrågningsunderlaget noggrant, eftersom det är den informationen som anbudsgivaren ska bygga sitt anbud på.  
 
Det är viktigt att alla frågor som ställs i förfrågningsunderlaget besvaras, då det inte är möjligt att komplettera anbudet i efterhand. Endast uppenbara felskrivningar får rättas till.  
 
Anbudet måste ha inkommit till kommunen ett visst datum. Detta datum anges både i annonsen för upphandlingen och i förfrågningsunderlaget. Om anbudet kommer in för sent till kommunen förkastas anbudet, oavsett anledning till försening. Kommunen genomför upphandlingar elektroniskt och detta innebär att anbud efter sista anbudsdag inte kan lämnas in elektroniskt.

Skatteverket

Ronneby kommun och Skatteverket har ett stort intresse av att alla som anlitas är seriösa företag som sköter sina redovisningar och betalningar av skatter och avgifter. Kommunen har därför ett samarbete med Skatteverket.

Detta innebär att kommunen begär in uppgifter från Skatteverket om skattestatus för sina leverantörer, både inför upphandling och löpande under avtalets gång. Med uppgifter och skattestatus menas moms- och arbetsgivarregistrering, F-skatt, arbetsgivaravgifter för de tre senaste månaderna, underskott på skattekontot samt uppgift om skatteskuld hos Kronofogden.