Historik

I början av 60-talet bildades fastighetsbolaget Sömmaren i Ronneby, 1972 registreras nuvarande firma AB Ronneby Industrifastigheter och tre år senare uppförs den första byggnaden i bolagets regi, idag företagsbyn Hantverkaren.

 • 2023 installeras en 2 100 kvadratmeter stor solcellspark på kvarteret Telefonens tak. Cirka 700 solpaneler beräknas täcka 40% av ABRIs totala energibehov.
 • 2023 bygger ABRI en 4 600 kvadratmeter stor ny industrifastighet till Cetetherm i området Gärdet vid Ronnebys östra infart från E22. Inflyttningen i de nya lokalerna beräknas kunna ske till sommaren 2024.
 • 2023 flyttar Alfa Laval in i kvarteret Telefonen. Alfa Lavals lager-, produktions- och kontorslokaler ligger nu på var sin sida av Metallgatan som delar av ytorna i "Norra Fabriken" och "Södra Fabriken".
 • 2022 sätts Fueltech i kvarteret Telefonen i konkurs och lämnar ABRI med närmare 10 000 kvadratmeter vakans i fastigheten.
 • 2022 flyttar EHL Prolist in i nya lokaler i Svenstorp. Företaget hyr därefter sammantaget cirka 5 000 kvadratmeter i fastigheten.
 • 2022 i februari tas åtgärderna mot Covid-19 bort, två veckor senare inleder Ryssland en invasion av Ukraina. Det osäkra omvärldsläget och kvardröjande pandemieffekter ger upphov till stor ekonomisk osäkerhet med komponentbrist, rusande råvarupriser och sanktioner.
 • 2021 flyttar Hem 1 sin husfabrik till Kallinge Företagscenter. Företaget hyr cirka 2 300 kvadratmeter och tillverkar bland annat stommar och bjälklag.
 • 2021 får ABRI ny ordförande Thomas Svensson (M).
 • 2021 flyttar Nordic Industries & Technology AB in i sina nya lokaler i Svenstorp och hyr därefter sammantaget cirka 2 400 kvadratmeter.
 • 2021 påbörjas ombyggnationen av Svenstorp i Bräkne-Hoby då både Nordic Industries & Technology och EHL Prolist expanderar. Vakanserna i fastigheten landar på cirka 1500 kvadratmeter.
 • 2020 säljer ABRI Svarven 1 till Ronneby kommun.
 • 2020 påbörjas byggnationen av Parkdalaskolan. ABRI är bygg- och projektledare och Dynacom Construction Blekinge AB bygger skolan till Ronneby kommun.
 • 2020 bryter coronapandemin ut. ABRI ändrar delvis arbetssätt men har kontor och jourberedskap bemannade enligt ordinarie schema.
 • 2019 förbereder ABRI försäljningen av Svarven 1 till Ronneby kommun.
 • 2017 beslutas att kvarteret Svarven ska byggas om till grundskola. ABRI får i uppdrag att investera upp till 125 miljoner kronor för om- och tillbyggnad av kvarteret Svarven 1 till en ny 4-9-skola med plats för 650-700 elever. Skolan beräknas vara inflyttningsklar till sommaren 2019. 
 • 2017 river ABRI hamnmagasinen på östra piren och bolagets uthyrningsbara yta minskar från 180 300 kvadratmeter till 174 800.
 • 2016 installeras en gjuterilinje för aluminium för Fueltech i Telefonen. Här tillverkas en helt ny, unik produkt för främst fordonsindustrin.
 • 2016 töms kvarteret Svarven på verksamhet då hyresgästen Orbit One förvärvar Flextronics och samordnar sin produktion till enbart kvarteret Telefonen.
 • 2015 står nya restaurang- och konferenslokaler färdiga att tas i drift för hyresgästen Norrlandia och Ronneby Brunn Hotell. Kongresscentret Blekinge Convention Center har en kapacitet upp till cirka 2 200 besökare och hotellets restaurang ny interiör och en ny stor glasveranda.
 • 2015 köper bolaget 9,5 hektar (95 000 kvadratmeter) industrimark av Cascades Djupafors AB för 4 miljoner med en befintlig lager- och terminalbyggnad på cirka 3 500 kvm och en asfalterad körgård som uppgår till cirka 8 000 kvadratmeter. ABRI bygger om fastigheten till Calle Löfqvist åkeri som flyttar sin verksamhet dit från kvarteret Kilen. På detta sätt frigörs yta för kommunens exploateringsplaner.
 • 2014 sätter bolaget upp ett JA 37 Viggenplan som monument vid E22 samtidigt som Ronneby kommun bygger en rastplats vid planet.
 • 2013 är bolagets vakansgrad 2,7%, det vill säga att bolagets lokaler är nästan fullt uthyrda.
 • 2012 ingår ABRI avtal med Flextronics, som flyttar hela sin verksamhet från Verkö i Karlskrona till kvarteret Telefonen till cirka 12 000 kvadratmeter. NVC bryter avsiktsförklaringen och blir kvar i Backaryd. Bolaget initierade i slutet av året bildandet av en kommungemensam etableringsgrupp med representanter från de olika enheterna.
 • 2011 invigs Ragnsells 11 000 kvadratmeter stora miljöanläggning i Kallinge Företagscenter och ABRI:s totala uthyrningsbara yta ökar i och med det till 177 000 kvadratmeter. ABRI och Nordic Vehicle Convention, NVC (före detta Backarydsgruppen) skriver en avsiktsförklaring om en flytt av NVC från Backaryd till lokaler i kvarteret Telefonen. ABRI:s totala vakansgrad landar på under 4%.
 • 2010 invigs det nya utomhus- och äventyrsbadet Brunnsbadet där ABRI varit bygg- och projektledare. I Futurum etablerar sig listfabriken Pro List och Markisol. NIT expanderar, Karlsson flyttar butiken och Futurum blir under året fullt uthyrd.
 • Ett lugnare ekonomiskt läge gör att flera av ABRIs hyresgäster expanderar. Fueltech öppnar en testanläggning för energiprodukter och ABRI får även in nya hyresgäster som Pro Jet i Hantverkaren och STAC i Telefonen. I Kallinge påbörjas en om- och tillbyggnad till Ragn-Sells och en ovanligt kall och snörik vinter gör att ett av taken i Kallinge rasar.
 • 2009 får ABRI i uppdrag att vara projektledare för uppförandet av en ny kommunal badanläggning som skall ersätta Brunnsbadet och som beräknas kosta 40 miljoner kronor. Året är svajigt på grund av att ABRI:s hyresgäster påverkas i hög grad av den pågående krisen i världsekonomin och flera hyresgäster behöver minska sina produktionsytor.
 • 2008 köper ABRI Berg och Bergs fastighet i Häggatorp för 10 miljoner kronor och säljer BIT-värdshuset Västra Hallen i Hallabro. Alfa Laval etablerar sig i Telefonen och Fueltech expanderar ytterligare. I Futurum minskar handeln och lokalerna frigörs till annan verksamhet. Vakanstalet landar på 8%.
 • 2007 inleder ABRI bygget av en omlastningscentral för Arla i Sörby, samtidigt påbörjas renoveringen och utbyggnaden av Ronneby Brunn spa- och konferenscenter motsvarande 60 miljoner kronor. Kolafabriken flyttar in i Futurum. Sokymat och Wilden flyttar sina verksamheter från Telefonen, samtidigt som Varuna går i konkurs vilket innebär ytterligare 7 500 kvadratmeter ledig yta i fastigheten.
 • 2006 förs långtgående diskussioner av en försäljning av hela eller delar av ABRI. Ett flertal av bolagets hyresgäster expanderar exempelvis KMT och Fueltech. ABRIs vakansgrad totalt landar på ca 10%.
 • 2005 bygger ABRI Vallen med Svensk Bilprovning som hyresgäst.
 • Samma år köper ABRI Teknikum i Fornanäs av Ronneby kommun för 6,2 miljoner kronor.
 • Telefonen får minskade vakanser då Capio och Previa blir nya hyresgäster och Sokymat flyttar in i ett nybyggt renrum. Även Wilden och Fueltech utökar sina produktionsytor. ABRI inleder processen att sälja de Brunnsparksvillor bolaget äger till Ronneby kommun. ABRI utökar även koncernkrediten med 20 miljoner kronor.
 • 2004 säljer ABRI Eringsboda Hotell. ABRI har stora vakanser i Telefonen som uppgår till över 40%.
 • 2003 öppnar Karlssons varuhus i Futurum i Bräkne-Hoby och i fastigheten minskar vakanserna från 65% till 8%. Samma år köper ABRI Kommunhuset i Kallinge för 10 miljoner kronor av Ronneby kommun.
 • Dennis Robérteus blir ny VD för ABRI och Tommy Svensson blir VD för Ronneby Soft Center Fastighets AB.
 • 2002 bygger ABRI spa och varmbadhus till fastigheten Ronneby Brunnshotell.
 • I Telefonen etablerar sig Wilden Plast och samma år avflyttar Baxter före detta Althin från fastigheten. ABRI ändrar syfte med verksamheten till att innefatta att "bolaget även skall idka park- och trädgårdsskötsel" samtidigt som man tar bort ordet "turism" och bolaget blir således "aktiva i åtgärder för näringsliv" enbart.
 • 2001 etablerar sig Fueltech i Telefonen i före detta Allt i Kartongs lokaler och ABRI köper Telefonen 3 av Althin Medical AB för en halv miljon kronor.
 • 1999 påbörjar ABRI bygget av etapp XIII i Soft Center som omfattar 5 500 kvadratmeter och köper varumärket Soft Center från stiftelsen Soft Center. Stiftelsen kontrakteras sedan för utveckling och marknadsföring av Soft centerkonceptet under år 2000. Samma år säljer ABRI Ronneby Soft Center Fastighets AB och Kunskapsbrunnen AB till AB Wilhelm Sonesson. ABRI säljer även fastigheterna Häggatorp 2:178 till Berg och Berg, Eringsboda N 1:186 och Ronneby 25:20.
 • I Telefonen öppnar samma år Number One Sportsclub, numera Wellness studio.
 • 1998 hyr ABRI ut hotell och konferensanläggningen Ronneby Brunn till Ronneby Hotell AB som ägs av Norlandia Holding AS. VD Finn Ljunggren går i pension och efterträds av Tommy Svensson före detta VD för Etablerings Center i Kallinge. ABRI köper fastigheten Västra Hallen för 550 000 kr.
 • 1997 beslutas om byggnationen av en sjunde Soft Center etapp för 60 miljoner kronor. Blekinge Tekniska Högskola blir nya hyresgäster i byggnaden som omfattar cirka 6 500 kvadratmeter och som står helt klar 1999. Samma år investerar ABRI 11 miljoner kronor i en ny maskinhall för Kockums Maskin i Kallinge och köper Häggatorp 1:212 av Kallinge Kök för 2 miljoner kronor.
 • 1996 genomförs en större omorganisation. AB Ronneby Helsobrunn blir moderbolag i Ronnebys kommunkoncern och ABRI, REAB, och RONVAB blir dotterbolag. Helsobrunnens fastigheter Ronneby Brunnshotell med annexen Villa Flora, Viola, Vera, garage, och konferenscentret RON överförs till ABRI.
 • Dotterbolagen Ronnebys Soft Center Fastighets AB och Kunskapsbrunnen AB, Hjärtat i Sveriges Trädgård AB (under en övergångstid) och Ronneby Brunn AB blir nu i sin tur dotterbolag till ABRI.
 • ABRIs fastighetsvärde skrivs ned med 56 miljoner kronor och ett villkorat aktieägartillskott och koncernbidrag på 30 miljoner kronor tillförs bolaget från kommunen.
 • Samma år säljer ABRI 2/3 av Telefonen 1 till Althin Medical AB för 22 miljoner kronor. Bolaget köper även tillbaka fabriken i Häggatorp 2:178 från Swedeplank AB (såld av Riquma 2 år tidigare) och cirka 30 000 kvadratmeter är hyresledigt vid årets slut.
 • 1994 köper ABRI Telefonen 1 och Telefonen 2 för 33,6 miljoner kronor av Nokia. ABRI köper även Svarven 1 för 2,5 miljoner kronor som vi bygger om för 12 miljoner kronor till elektronikföretaget SEC AB, som under året säljs till HGL AB.
 • 1995 köper ABRI Häggatorp 1:168 av Tarkett och säljer den direkt till Kallinge Kök. Tarkett flyttar delar av produktionen till Tyskland samtidigt som Kallinge Kök köps av Team Boro.
 • 1991 köper ABRI hela Kockumsområdet då Kockums Gjuteri AB läggs ned.
 • Samma år läggs även verksamheten på Nokia (före detta Facit-Halda AB) i Bräkne-Hoby och Ronneby ned.
 • ABRI övertar magasinen i Ronneby hamn från Ronneby Stuveri.
 • 1985 köper ABRI delar av Kockums och får 15 miljoner kronor av Volvo för att grunda ett finansbolag med riskkapital till småföretagare och stiftelsen Ronneby Etableringscenter bildas för att hjälpa småföretag att komma igång.
 • Säfeån löser ut sitt hyresavtal med 7 miljoner kronor, därefter säljer ABRI fabriken till Riquma Fastighets AB för 30 miljoner kronor.
 • ABRIs bolagsordning ändras med tillägget att bolaget även skall " driva verksamhet som har till syfte att genom aktiva åtgärder främja näringsliv och turism i Ronneby kommun".
 • 1989 köper ABRI lagerbyggnaden norr om Hamnvägen på cirka 5 600 kvadratmeter och bygger till densamma med 4 000 kvadratmeter till ett nytt höglager för Tarkett. Idag heter området Fornanäs.
 • 1984 lägger Kockums ägare Volvo ner Kockums Järnverk AB och Kockums Stålverk AB och 400 personer blir utan arbete. Samma år inrättas ett näringslivskontor i Ronneby kommun. Som näringslivschef och likaså VD i ABRI utses dåvarande gatuchef Finn Ljunggren. Vid denna tidpunkt äger ABRI cirka 40 000 kvadratmeter varav hälften är vakant.
 • 1983 köper ABRI köper Ronneby 22:6 från HB Subean. ABRIs bolagsordning ändras och till tidigare syften lades ytterligare ett, att bolaget skall "ävensom medverka vid företagsetableringar och rekonstruktioner".
 • 1982 bygger ABRI en dörrfabrik i Häggatorp till koncernen Säfeån för 20 miljoner kronor. Verksamheten läggs ned efter cirka 8 månader. Samma år köper vi fastigheten Hjulet 1 av Laurins bil.
 • 1978 ansöker ABRI om statsbidrag för att bygga till Hantverkaren med 2 000 kvadratmeter.
 • 1977 gjorde bolaget en vinst på 2 148 kronor och 43 öre som kvittades mot en balanserad förlust på lika mycket.
 • 1975 uppförs Industrihuset och en ny bolagsordning antas med förändringen att "bolaget skall anskaffa och iordningsställa fastigheter för industri, handel och hantverk, äga och förvalta fast och lös egendom samt att i övrigt genom förvärv av fastigheter främja kommunens utveckling". VD blir tillförordnad stadsdirektör Eskil Ferm och bolagets aktiekapital utökas till 500 000 kronor.
 • 1972 registreras nuvarande firma AB Ronneby Industrifastigheter och bolagets VD blir konsul Axel Nilsson.
 • 1960 bildas fastighetsaktiebolaget Sömmaren i Ronneby. Bolaget registreras 1961 i februari och har som syfte att "inom Ronneby stad uppföra, förvalta och uthyra industribyggnader".