Anslagstavla

Här publicerar vi kungörelser och anslag/bevis för Ronneby kommun. Varje kommun ska ha en officiell anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder anslås. Här hittar du också underrättelser om när detaljplaner granskas på grund av planförslag.

Då ett protokoll anslås betyder det att det är justerat och att det finns möjlighet att överklaga. Möjlighet att överklaga, göra en laglighetsprövning, finns i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Andra regler för överklagande, s.k. förvaltningsbesvär, gäller för beslut som fattats med stöd av andra lagar än kommunallagen. Mer information om detta finns under rubriken Överklaga beslut.

Kungörelse

Här publiceras tillkännagivanden.

Kungörelser om flyttade fordon


  • Kungörelse om flyttande fordon
    Kungörelse om flyttande fordon
    Läs mer

  • Kungörelse om flyttade fordon
    Kungörelse om flyttade fordon
    Läs mer

Underrättelser

När detaljplaner ska granskas hittar du kortfattad information om planärendet här. Även underrättelser om detaljplaner som vunnit laga kraft finns här. Andra ärenden som kan förekomma är underrättelser om bygglov etc.

Anslag/bevis