Ronnebys historia

Ronnebys stad och trakt har en lång och händelserik historia.

Utvecklingen av Ronneby stad och dess omlands har under alla tider präglats av dess närhet till kontinentala Europa och dess centrala position i Östersjön. Ronneby kommun är södra Sveriges fornlämningstätaste område och kan uppvisa mänsklig aktivitet från stenålder och framåt. Många lämningar går att besöka i landskapet medan andra har undersökts arkeologiskt.

Under medeltiden och tidig modern tid tillhörde Blekinge Danmark och staden Ronneby var en viktig handelsstad i Östersjöhandeln. Tiden utmärks av platsens position i gränslandet mellan Sverige och Danmark. På statlig nivå utgjorde området en krigsskådeplats vid ett par tillfällen samtidigt som befolkningen på vardera sidan om gränsen värnade om sina handelsförbindelser. Det senare vittnar bland annat bondefreden i Hjortsberga år 1505 om.

Efter Roskilde freden år 1658 vilken innebar att Blekinge tillföll Sverige och grundandet av örlogsstaden Karlskrona år 1680 gick Ronneby från att vara en handelsstad till en industristad. Under 1700-, 1800-, och 1900- talen växer en stor variation av industrier fram, alltifrån sockerbruk till Kockums emaljerverk. Stadens närhet till ån och dess vattenfall har tidigt en avgörande roll i framväxten. Industrierna bidrog även till framväxten av angränsande orter så som Kallinge.

I slutet av 1800-talet bildades Ronneby Helsobrunn AB vilket byggde upp kurorten Ronneby vilken påverkade hela stadens utveckling under det tidiga 1900-talet. Kulturarvet från brunnseran är fortfarande levande i nyttjandet av Brunnsparken till årliga event och inte minst dess roll i stadens identitet med dess kommunslogan ”Den moderna kurorten”.