Berättelser & Utställning

Museets innehåll ges form i delprojektet "Berättelser & Utställning".

Visning av arkeologiska fynd

Berättelser

Grunden för museet är fynden och berättelserna om 1400-tals skeppet Gribshunden, järnålderboplatsen Västra Vång och Ronnebys historia ur lokalt, regionalt och internationellt perspektiv.

Innan vi kan påbörja arbetet med utställningarna behöver vi forma berättelserna och finna sammanhangen som gör att de tre olika teman anknyter till varandra.

Exempel på frågeställningar som behöver belysas är: Vilka underliggande tema kan vi bygga på i berättelserna om Gribshunden, Västra Vång och Ronnebys historia? Hur lyfter vi fram olika grupper och perspektiv som bidrar till en bredare bild av historien?

Till arbetet har vi kopplat en rådgivande grupp med experter:
Sara Ellis Nilsson, medeltidsforskare, Linnéuniversitetet
Björn Magnusson Staaf, docent i arkeologi och museologi, Lunds universitet
Mirja Arnshav, postdoktor i maritim arkeologi, Stockholms universitet

Utställning

Arbetet med utställningarna handlar om hur museet ska gestalta berättelserna för att uppnå ambitionen att skapa ett besöksmål av världsklass. Valet av plats för museet kommer ha bäring på arbetet med gestaltning och utrymmen för utställningarna.

Exempel på frågeställningar som behöver belysas är: Vilka samlingar – materiella och immateriella - finns tillgängliga för arbetet och det kommande museet? Hur ser framtidens museum ut och vilka förväntningar har våra olika målgrupper på ett museum i Ronneby?

Medskapande - The useful-museum

Arbetet att bygga ett museum i Ronneby präglas på alla plan av dialogen med intressenter, forskare och allmänhet.

Under 2019 och 2020 kunde besökare i Kallvattenkuren få svara på frågan vad de skulle vilja se i ett framtida museum. Besökarnas tankar och idéer sammanfattas i en kort rapport och i en mindre utställning som öppnar våren 2021.

Vi håller även på att utveckla ett pedagogiskt projekt med målet att göra skolans elever medskapande i utvecklingen av det framtida museets utställning och pedagogiska verksamhet.