särvux

Särvux

Särvux ingår i det offentliga skolväsendet och är en frivillig, egen skolform. Utbildningen omfattar grundläggande särvux, vilket motsvarar obligatoriska särskolan (nivåerna träningsskola och grundsärskola) samt gymnasial särvux motsvarande utbildning som ungdomar kan få på de nationella eller specialutformade programmen i gymnasiesärskolan.

Vem får delta i särvux?

Personer som är 20 år från och med andra kalenderhalvåret och har diagnosen utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, eller fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Vem ansvarar för särvux?

Kommunen ansvarar för särvux. Enligt skollagen har varje kommuninvånare som är bosatt i landet och är funktionsnedsatt rätt att delta i grundläggande särvux om den saknar kunskaper som utbildningen avser att ge, samt har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Kommunen ska aktivt verka för att nå och för att motivera dem att delta i utbildningen. Vidare sägs att kommuninvånare som enligt 2 c § har rätt till utbildningen och önskar delta i den, även får det.

Kommunen ska även erbjuda gymnasial särvux som motsvarar behov och efterfrågan. De ska informera om möjligheterna till gymnasial särvux och verka för att vuxna som är funktionsnedsatta deltar i sådan utbildning.

Intag sker kontinuerligt under läsåret.