Policys

Ordningsregler framtagna av Elevrådet:

Skolan är en arbetsplats och id-bricka ska bäras synligt.

Det är inte tillåtet att släppa in obehöriga personer på skolan.

Du ska komma i tid till lektioner och avtalade möten och ha med dig avsett material.

Lärare och elever ansvarar för att ställa i ordning salen efter varje lektion. Fönster och dörrar ska vara stängda och låsta när man lämnar salen.

Du ska respektera tillsägelser och beslut från skolans personal.

Det ska råda trygghet och studiero på skolan. Visa varandra hänsyn och respekt.

Mobbning och andra former av kränkande behandling är inte tillåtet och ska anmälas till personal.

Tobak, alkohol och droger får inte förekomma under skoltid.

Förtäring av mat och dryck är endast tillåtet under lektionstid om läraren godkänner det. Förtäring av mat och dryck är inte tillåtet i studiehallen och biblioteket.

Läraren bestämmer hur datorer, surfplattor och mobiler används under lektionstid samt om man ska lämna in sin utrustning vid provtillfälle.

Mobiltelefoner skall vara avstängda eller ljudlösa (vibration ej tillåtet) under lektionstid.

Ytterkläder förvaras i elevskåpen under skoltid.

Affischering är tillåtet där rektor godkänt det.

Du är ansvarig för att uppmärksamma och rapportera till personal om du ser någon skadegörelse.

Den som orsakar skadegörelse kan bli ersättningsskyldig.