Artikeln publicerades 16 maj 2019

Bolagsstämma

Onsdagen den 15 maj höll de kommunala bolagen i AB Helsobrunnen bolagsstämma inför gymnasieelever på Knut Hahnskolan.

På stämman gick man igenom bolagens årsredovisningar, styrelsernas förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkning för tiden 2018-01-01 – 2018-12-31 och revisorernas berättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapporter redovisades.

Gällande ABRI beslöt årsstämman enhälligt:

  • att fastställa balans- och resultaträkning för 2018.
  • att fastställa styrelsens förslag till resultatdisposition.
  • att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2018.
  • att arvode till styrelsens ledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer och deras ersättare ska utgå enligt kommunens gällande ersättningsreglemente för förtroendemän.
  • att arvode till auktoriserad revisor ska utgå enligt räkning.

Stämman beslöt även att bolagsordningen ska ändras enligt kommunfullmäktiges förslag; att ABRIs styrelse ska bestå av minst elva och högst femton ledamöter.