Artikeln publicerades 18 november 2020

Kommunfullmäktige 2020-11-26 kl. 09:00, Ronnebysalen

Kommunfullmäktige 2020-11-26 kl. 09:00, Ronnebysalen

Kommunfullmäktige i Ronneby sammanträder på torsdag 2020-11-26 kl. 09:00 i Ronnebysalen för behandling av följande ärenden:

Klicka här för att komma till websändningen av kommunfullmäktige.länk till annan webbplats

 

Klicka här för att ta del av handlingarna till kommunfullmäktigelänk till annan webbplats


1. Val av justerare
Dnr 2020-000015

2. Medborgarförslag 2020
Dnr 2020-000013

3. Frågor
Dnr 2020-000012

4. Interpellationer
Dnr 2020-000014

5. Allmänpolitisk debatt med anledning av beslut om budget 2021, plan 2022-2023 och skattesats 2021 (Kommunstyrelsens förslag till budget 2021, plan 2022-2023länk till annan webbplats)
Dnr 2020-000600

6. Budget 2021 plan 2022-2023 för Ronneby kommun
Dnr 2020-000438 (Kommunstyrelsens förslag till budget 2021, plan 2022-2023länk till annan webbplats)

7. Skattesats år 2021
Dnr 2020-000439

8. Budget 2021 AB Ronneby Helsobrunn
Dnr 2020-000526

9. Ronneby Miljö & Teknik budget 2021
Dnr 2020-000514

10. Ronneby Miljöteknik Energi AB budget 2021
Dnr 2020-000512

11. Ett regionövergripande Tech Tank
Dnr 2020-000498

12. Anläggningsavgift för bostadsfastighet om fler än en lägenhet eller annan fastighet gällande en vattentjänst
Dnr 2020-000548

13. Förslag på taxehöjning - Renhållning
Dnr 2020-000511

14. Blekinge Arkipelags framtida bemanning och finansiering, förslag
Dnr 2020-000483

15. IT-policy
Dnr 2019-000663

16. Återrapportering av KF-beslut som lett till uppdrag, oktober 2020
Dnr 2020-000495

17. Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening
Dnr 2020-000506

18. Tjänstegarantier Miljö- och byggnadsnämnden
Dnr 2019-000583

19. Antagande av ny taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken med flera lagstiftningar
Dnr 2020-000492

20. Folkets hus Kallinge, förfrågan om köp av fastighet
Dnr 2020-000499

21. Uppdrag ny detaljplan på del av Ronneby 24:13 och 24:16 samt Risatorp 3:63
Dnr 2020-000534

22. Taxabestämmelser inklusive avgift avseende rengöring och brandskyddskontroll Räddningstjänsten Östra Blekinge
Dnr 2020-000513

23. Delårsrapport 2020 Cura Individutveckling
Dnr 2020-000509

24. Redovisning av kommunalt partistöd 2019
Dnr 2020-000061

25. Besvarande av medborgarförslag - skylt och hundbajstunnor till nya cykelbanan i Johannishus
Dnr 2020-000050

26. Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG - Anlägga en mobil isbana på torget vintertid
Dnr 2020-000072

27. Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG - Genomfartsled mellan Ronnebyvägen och Viggenområdet
Dnr 2020-000300

28. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Lena Mahrle (L) om en inkluderade kulturskola
Dnr 2018-000503

29. Motion från kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson (RP) angående hall i Listerby
Dnr 2020-000489

30. Motion från Sune Håkansson (RP) angående antalet politiker mm
Dnr 2020-000587

31. Anmälan av motioner
Dnr 2020-000011