Artikeln publicerades 11 juni 2021

Underrättelse och inbjudan till granskning

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till ändring av Detaljplan för del av Ronneby 22:1 m.fl., Västervägen (Viggen östra) i Ronneby kommun. Syftet med detaljplanen är att avhjälpa brister i planområdesgräns och dess utformning samt genomföra justeringar av kvartersgräns mot allmän plats i enlighet med tidigare planuppdrag om ändring enligt dnr. 2019/44.

Inför samrådet bedömde Ronneby kommun att aktuell planändring var av mindre betydelse och prövade därför möjligheten att tillämpa ett begränsat förfarande. Under samrådstiden inkom inte alla sakägare med ett godkännande av detaljplanen, mindre justeringar görs även i detaljplanen varför detaljplanen handläggs enligt standardförfarande.

Planförslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Detaljplanen har tidigare varit utskickad på samråd till berörda myndigheter, fastighetsägare, föreningar med flera från 2021-03-05 till och med 2021-03-26. En sammanfattning av inkomna synpunkter finns i samrådsredogörelsen. Efter samrådet endast mindre justeringar av planförslaget gjort.

Granskning av planförslaget

Det justerade planförslaget ställs ut för att granskas från 2021-06-11 till och med 2021-07-02. Handlingarna finns tillgängliga på följande platser:

  • Ronneby Stadsbibliotek

Detaljplanen hittar du också digitalt på https://ronneby.se/andringviggenostra Länk till annan webbplats.

Du är välkommen att ringa planarkitekt Hanna Faming, 0457-61 82 28 eller t.f. stadsarkitekt Peter Robertsson på 0457-61 82 16 eller, om Du vill ha mer information. Du kan även skicka e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se

Lämna synpunkter och förslag

Har Du synpunkter på planförslaget ska de framföras skriftligt till:

Kommunstyrelsen
Stadshuset
372 80 Ronneby.

Observera att Ditt yttrande kan skickas med e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se. Märk meddelandet med diarienummer: 2020/307.

Senast 2021-07-02 ska synpunkterna ha inkommit till kommunstyrelsen.

Den som inte har framför sina synpunkter skriftligt senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster, arrendatorer med flera om innehållet i denna skrivelse.

Kommunstyrelsen