Miljö

Här hittar du information om hur Ronneby kommun arbetar strategiskt med miljö.

Miljöprogram för Ronneby kommun

I Ronneby är vi bra på miljö- och klimatarbete! Vi har höga ambitioner och har som mål att bli Sveriges första hållbara kommun! Vi börjar inte vårt arbete från noll utan har i flera år gjort kraftfulla satsningar på det strategiska miljö- och klimatarbetet. Genom systematiskt arbete med tydliga mål som kontinuerligt följs upp i kommunens alla verksamheter genomför vi våra intentioner. Uppföljningen presenteras årligen i form av ett miljöbokslut.

Miljöprogram har 5 fokusområden:

  • Klimat
  • Giftfri miljö
  • Hållbar bebyggelseutveckling
  • Friskt vatten
  • Biologisk mångfald.

Här kan du läsa hela Ronneby kommuns miljöprogram för 2017-2020.  Pdf, 1.1 MB.

Miljöprogrammet är förlängt till och med 2021.

Sveriges Ekokommuner

Ronneby kommun är medlem i Sveriges Ekokommuner Länk till annan webbplats. - Sveriges äldsta kommunnätverk för hållbar utveckling. Sveriges Ekokommuners verksamhet grundar sig på en vetenskaplig definition av hållbarhet. Hållbarhetsprinciperna lyder:

I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematisk...

1... koncentrationsökning av ämnen från berggrunden Till exempel fossilt kol, olja och metaller. 2... koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion Till exempel kväveoxider, bromerade flamskyddsmedel, freoner och hormonliknande kemikalier.
3... undanträngning med fysiska metoder Till exempel avskogning och utarmning av ekosystem.

Människor utsätts inte för systematiska barriärer avseende...
4... personlig hälsa. Människor utsätts inte för direkt skada.
5... inflytande. Människor hindras inte att påverka de sociala system som de ingår i och är beroende av.
6... kompetens. Människor hindras inte att utveckla kompetens.
7... opartiskhet. Människors lika rättigheter och värde erkänns och respekteras.
8... mening. Människor och organisationer hindras inte att utveckla en mening med att finnas.

Miljö- och energiråd

Miljö- och energirådet fungerar som en arena för
diskussioner om strategiska frågor inom miljö- och energiområdet. Rådet bidrar
till att det blir mer fokus på miljö- och energiarbetet i kommunen och har en
stödjande och samordnande funktion i arbetet med att genomföra
miljöprogrammet.  Det är möjligt för verksamheter i kommunen att ansöka om
bidrag hos miljö- och energirådet för åtgärder som bidrar till att uppfylla
miljömålen.

Miljö- och energirådet lyder under Kommunstyrelsen och dit
lyfts frågor på initiativ av rådet.

Miljöbokslut

Miljöbokslutet är en årlig uppföljning av miljöarbetet i kommunen vilket styrs av Miljöprogram för Ronneby kommun 2017- 2020.