Underrättelse om granskningsutlåtande

Detaljplan för Kalleberga 1:3 m.fl.

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till detaljplan för Kalleberga 1:3 m.fl. fastigheter i Ronneby kommun. Syftet med detaljplanen är att förtäta den östra delen av Kallinge tätort och möjliggöra för nya boendeformer i området. Vidare syftar detaljplanen till att möjliggöra för en utveckling av Junibackens förskola. Detaljplanen syftar även till att skapa en ändamålsenlig byggrätt för befintlig och nytillkommande bebyggelse kopplat till förtätningen i området och områdets kulturhistoriska värden.

Planen hanteras med ett standardförfarande. Planförslaget avviker inte från översiktsplanen.

Detaljplanen har varit utskickad för granskning till berörda myndigheter, fastighetsägare, föreningar med flera under tiden 2022-06-20 till och med 2022-07-10.

Ett granskningsutlåtande finns nu att tillgå för det aktuella planprojektet. Granskningsutlåtandet tillsammans med övriga handlingar kan också nås via: www.ronneby.se/kalleberga13 Länk till annan webbplats.

Kommunstyrelsen