Artikeln publicerades 24 augusti 2022

Underrättelse om granskningsutlåtande

Detaljplan för Leoparden 6 m.fl.

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till detaljplan för Leoparden 6 m.fl. i Ronneby kommun. Syftet med detaljplanen är att i enlighet med Plan- och bygglagen att möjliggöra förtätning av området genom uppförande av trygghetsboende och bostäder på fastigheten Leoparden 6. Planområdet omfattar också befintlig bostadsbebyggelsen på Leoparden 7 och Lejonet 3 samt delar av omgivande gaturum för att säkerställa god väganslutning till ny bebyggelse och bevarandet av befintliga kulturvärden. Planen hanteras enligt utökat förfarande. Planförslaget avviker inte från översiktsplanen och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har varit utskickad för granskning till berörda myndigheter, fastighetsägare, föreningar med flera under tiden 2020-10-16 till och med 2020-11-06. Arbetet har därefter varit pausat i väntan på dagvattenutredning.

Ett granskningsutlåtande finns nu att tillgå för det aktuella planprojektet. Granskningsutlåtandet tillsammans med övriga handlingar kan också nås via:

www.ronneby.se/leoparden6 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kommunstyrelsen