Artikeln publicerades 24 juni 2022

Underrättelse: Underrättelse om ansökan om bygglov för nybyggnad av fackverkstorn (master) med tillhörande teknikbod/bodar på fastigheterna Kalleberga 20:1 och Svenstorp 2:2

Två ansökningar om bygglov för nybyggnad av fackverkstorn (master) med tillhörande teknikbod/bodar har inkommit till miljö- och byggnadsförvaltningen
på fastigheterna Kalleberga 20:1 och Svenstorp 2:2.
Fackverkstornen är 42 respektive 45 meter höga och ska vara till för mobilnätet. Som granne eller i övrigt berörd har ni därför möjlighet att yttra er i ärendet.

Handlingar i ärendet finns tillgängliga hos miljö- och byggnadsförvaltningen.
Ert yttrande ska vara miljö- och byggnadsförvaltningen tillhanda senast två veckor efter att kungörelsen publicerats, antingen via post till:

Ronneby Kommun

Miljö- och byggnadsförvaltningen
372 80 Ronneby

eller via e-post till mbf@ronneby.se.

Märk yttrandet med fastighetsbeteckning och diarienummer 2022/364 (KALLEBERGA 20:1) eller
2022/362 (Svenstorp 2:2) samt uppge ert namn och adress.

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Underrättelse om ansökan om bygglov för nybyggnad av fackverkstorn (master) med tillhörande teknikbod/ bodar har inkommit till miljö- och byggnadsförvaltningen på fastigheterna Kalleberga 20:1 och Svenstorp 2:2.