Artikeln publicerades 15 juni 2022

Underrättelse om antagande av detaljplan för Hjortsberga 4:73

Detaljplan för del av Hjortsberga 4:73 (södra Johannishus), Ronneby kommun

Detaljplan för del av Hjortsberga 4:73 (södra Johannishus), Ronneby kommun

Förslaget till detaljplan för del av Hjortsberga 4:73 (södra Johannishus), Ronneby kommun, har antagits av Kommunstyrelsen 2022-06-07, § 175.

Du kan ta del av antagandehandlingarna på www.ronneby.se/sodra-johannishusLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Protokollet har justerats den 15 juni 2022

Anslaget sattes upp den 15 juni 2022

Anslaget tas ner den 8 juli 2022

Den som vill överklaga ett beslut måste gör det senast den 7 juli 2022

Den som vill läsa protokollet kan kontakta kommunstyrelsen@ronneby.se eller besöka kommunens webbplats www.ronneby.se/kommun--politik/politik-och-demokrati.htmlLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Beslutet att anta en detaljplan vinner laga kraft när tiden för överklagande gått ut och ingen har överklagat det eller när länsstyrelsen har beslutat att inte överpröva planbeslutet. Du kan överklaga planen om du är berörd och om du har lämnat skriftliga synpunkter under samrådet eller granskningen. Du kan också överklaga planen om du anser att processen varit felaktigt genomförd, så kallat formaliafel.

Överklagan ska ställas till mark- och miljödomstolen men skickas eller lämnas till kommunen inom tre veckor från den 2022-06-15, det vill säga senast 2022-07-07. Överklagandet ska vara skriftligt och ange vilket ärende som överklagas. Skrivelsen ska även innehålla information på varför den klagande vill att beslutet ska ändras och vilken ändring som önskas. Handlingar som stödjer den klagandes uppfattning bör bifogas överklagandet. Överklagandet ska förses med klagandes kontaktuppgifter och underskrift. Om ombud anlitas ska fullmakt från ombudet bifogas överklagandet tillsammans med kontaktuppgifter till ombudet.

Överklagandet skall lämnas in eller skickas till Enheten för strategisk samhällsutveckling, Stadshuset, 372 80 Ronneby. Märk överklagandet med diarienummer: KS 2021/74 Kommunen sänder överklagandet vidare till mark- och miljödomstolen om det har kommit in i rätt tid.

Ronneby 2022-06-15

Enheten för strategisk samhällsutveckling

Helena Revelj, Stadsarkitekt

Karla Hentzel, Planarkitekt