Artikeln publicerades 17 december 2021

Underrättelse och inbjudan till granskning för del av Hjortsberga 4:73 (södra Johannishus)

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Hjortsberga 4:73 (södra Johannishus) i Ronneby kommun. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av skola, vård, centrumverksamhet och bostäder. Planen hanteras med ett standardförfarande. Planen bedöms inte antas medföra en betydande miljöpåverkan. Planförslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Detaljplanen har tidigare varit utskickad på samråd till berörda myndigheter, fastighetsägare, föreningar med flera från 2021-02-05 till och med 2021-02-26. En sammanfattning av inkomna synpunkter finns i samrådsredogörelsen. Efter samrådet har utredningar för trafik, dagvatten och buller upprättats. Det har också gjorts ändringar och tillägg i planhandlingarna.

Granskning av planförslaget

Det omarbetade planförslaget ställs ut för att granskas från 2021-12-17 till och med 2022-01-14. Handlingarna finns tillgängliga på följande platser

  • Entrén, Stadshuset, Ronneby
  • Ronneby Stadsbibliotek

Detaljplanen och tillhörande planeringsunderlag hittar du också digitalt på http://www.ronneby.se/sodra-johannishus Länk till annan webbplats.

Du är välkommen att ringa planarkitekt Karla Hentzel, 0457-61 81 54 eller stadsarkitekt Helena Revelj på 0457-61 82 27 eller, om du vill ha mer information. Du kan även skicka e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se.

Lämna synpunkter och förslag

Har du synpunkter på planförslaget ska de framföras skriftligt till:

Kommunstyrelsen, Stadshuset, 372 80 Ronneby

eller med e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se.

Märk meddelandet med diarienummer: KF 2021/74.

Senast 2022-01-14 ska synpunkterna ha inkommit till kommunstyrelsen.

Den som inte har framfört sina synpunkter skriftligt senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster, arrendatorer med flera om innehållet i denna skrivelse.