Artikeln publicerades 4 november 2021

Underrättelse om antagande

Förslaget till detaljplan för Rönnbäret 2 m.fl., har antagits av Kommunfullmäktige 2021-10-28, § 248. Protokollet finns på kommunens anslagstavla som finns tillgänglig på Ronneby kommuns webbplats www.ronneby.se Länk till annan webbplats..

  • Protokollet har justerats den 3 november 2021
  • Anslaget sattes upp den 4 november 2021
  • Anslaget tas ner den 27 november
  • Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 25 november.

Du kan ta del av antagandehandlingarna på www.ronneby.se/ronnbaret2 Länk till annan webbplats.

Överklagan ska ställas till mark- och miljödomstolen, men skickas eller lämnas till kommunen inom tre veckor från den 2021-11-04, det vill säga senast 2021-11-25. Överklagandet ska vara skriftligt och ange vilket ärende som överklagas. Skrivelsen ska även innehålla information om varför den klagande vill att beslutet ska ändras och vilken ändring som önskas. Handlingar som stödjer den klagandes uppfattning bör bifogas överklagandet. Överklagandet ska förses med klagandes kontaktuppgifter och underskrift. Om ombud anlitas ska fullmakt från ombudet bifogas överklagandet tillsammans med kontaktuppgifter till ombudet.

Överklagandet skall lämnas in eller skickas till Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, 372 80 Ronneby. Märk överklagandet med diarienummer: MBF 2017/209. Kommunen sänder överklagandet vidare till mark- och miljödomstolen om det har kommit in i rätt tid.

Ronneby 2021-11-04

Kommunledningsförvaltningen