Artikeln publicerades 11 juni 2021

Underrättelse och inbjudan till granskning

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till detaljplan för Detaljplan för del av Ronneby 22:1, Viggen Norra etapp 2 i Ronneby kommun. Planens syfte är att skapa möjlighet till utökning av ett handels- och verksamhetsområde. Planen upprättas med ett standardförfarande. Planförslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Detaljplanen har tidigare varit utskickad på samråd till berörda myndigheter, fastighetsägare, föreningar med flera från 2020-12-11 till och med 2021-01-15.

En sammanfattning av inkomna synpunkter finns i samrådsredogörelsen. Efter samrådet har bland annat dagvattenutredningen kompletterats och infarter till planområdet justerats.

Granskning av planförslaget

Det omarbetade planförslaget ställs ut för att granskas från 2021-06-11 till och med 2021-07-02. Handlingarna finns tillgängliga på följande platser:

  • Ronneby Stadsbibliotek

Detaljplanen hittar du också digitalt på http://www.ronneby.se/viggennorra_etapp2 Länk till annan webbplats.

Du är välkommen att ringa planarkitekt Hanna Faming, 0457-61 82 28 eller tf. stadsarkitekt Peter Robertsson på 0457-61 82 16 eller, om Du vill ha mer information. Du kan även skicka e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se .

Lämna synpunkter och förslag

Har Du synpunkter på planförslaget ska de framföras skriftligt till:

Kommunstyrelsen
Stadshuset
372 80 Ronneby

Observera att Ditt yttrande kan skickas med e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se. Märk meddelandet med diarienummer: 2019/86

Senast 2021-07-02 ska synpunkterna ha inkommit till kommunstyrelsen

Den som inte har framför sina synpunkter skriftligt senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster, arrendatorer med flera om innehållet i denna skrivelse.

Kommunstyrelsen