Artikeln publicerades 4 juni 2021

Underrättelse och inbjudan till dialog med berörd fastighetsägare, Detaljplan för Rönnbäret 2 m.fl.

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till detaljplan för Rönnbäret 2 m.fl. i Ronneby kommun. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse som är kulturhistoriskt anpassad inom fastigheten Rönnbäret 2, som finns belägen i ett centralt och attraktivt läge i Ronneby tätort.

Planen hanteras med ett utökat förfarande. Planförslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Detaljplanen har tidigare varit utskickad på granskning till berörda myndigheter, fastighetsägare, föreningar med flera från 2021-01-22 till och med 2021-02-12.

Efter granskningen har planförslaget ändrats och förtydliganden gjorts. I förarbetet En enklare planprocess prop. 2013/14:126, s. 95 framgår att om ändringarna är av begränsad betydelse anses det vara tillräckligt att de som berörs av ändringarna ges tillfälle att under viss tid ta del av ändringarna. Ronneby kommun bedömer att aktuell ändring är av begränsad betydelse. Med anledning av detta väljer därför kommunen att i enlighet med vad som framgår i förarbetet En enklare planprocess, prop. 2013/2014:126, sid. 95 att låta berörd fastighetsägare ta del av granskningshandlingarna på nytt.

Ändringarna grundar sig i att markföroreningarna inom fastigheten påverkar delar av slänten vilken kommer behöva saneras. Det innebär att all växtlighet som finns där idag inte kan bevaras. Ronneby kommun bedömer att växtligheten inom berört område framförallt består av sly, mindre träd och buskage. Intentionen är att bevara de större träd som finns inom delar av planområdet. Närliggande grönska och höga träd inom fastigheterna Påtorp 1:83 samt Rönnbäret 3 berörs inte av ändringen.

Ändringen och förtydliganden i detaljplanen innebär följande:

  • Planbestämmelsen n1, Natur i slänt ska bevaras, tas bort.
  • Ett mindre område i plankartans nordvästra hörn (inom Rönnbäret 2) där det finns större träd regleras med en bestämmelse om att marklov krävs för fällning av träd med en diameter större än 15 cm vid stamhöjd 1 meter.
  • Bestämmelse om att återplantering ska ske läggs till inom den nordvästra delen av Rönnbäret 2.
  • Planbeskrivningen har kompletterats med förtydliganden angående ändringen.

Dialog om ändring med berörd fastighetsägare

Berörd fastighetsägare ges möjlighet att ta del av planförslaget från 2021-06-04 till och med 2021-06-28. Handlingarna har delats ut vid platsbesök/möte med berörd fastighetsägare den 1 juni 2021, handlingarna finns även tillgängliga hos Enheten för strategisk samhällsutveckling.

Du är välkommen att ringa planarkitekt Hanna Faming, 0457-61 82 28 eller tf. stadsarkitekt Peter Robertsson på 0457-61 82 16 eller, om Du vill ha mer information. Du kan även skicka e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se

Lämna synpunkter och förslag

Har Du synpunkter på planförslaget ska de framföras skriftligt till:

Kommunstyrelsen
Stadshuset
372 80 Ronneby.

Observera att Ditt yttrande kan skickas med e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se. Märk meddelandet med diarienummer: 2017/209

Senast 2021-06-28 ska synpunkterna ha inkommit till kommunstyrelsen.

Den som inte har framfört sina synpunkter skriftligt senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Kommunstyrelsen