Artikeln publicerades 28 oktober 2020

Underrättelse om laga kraft avseende detaljplan för Droppemåla 1:87

Miljö- och byggnadsnämnden har den 2020-08-19 § 205 antagit detaljplan för Droppemåla 1:87, Ronneby kommun, Blekinge län.

Beslutet har vunnit laga kraft den 2020-10-05.
Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kap. plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år.

Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Miljö- och byggnadsnämnden