Artikeln publicerades 16 oktober 2020

Underrättelse och inbjudan till granskning för Leoparden 6 m.fl.

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för Leoparden 6 m.fl. i Ronneby kommun.

Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra förtätning av området genom uppförande av trygghetsboende och bostäder på fastigheten Leoparden 6. Planområdet omfattar också befintlig bostadsbebyggelsen på Leoparden 7 och Lejonet 3 samt delar av omgivande gaturum för att säkerställa befintliga kulturvärden och möjliggöra en god väganslutning till ny bebyggelse. Planen hanteras med ett utökat förfarande. Planförslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Detaljplanen har tidigare varit utskickad på samråd till berörda myndigheter, fastighetsägare, föreningar med flera från 2020-05-01 till och med 2020-05-24. En sammanfattning av inkomna synpunkter finns i samrådsredogörelsen. Efter samrådet har ändringar och tillägg gjorts i planhandlingarna.

Granskning av planförslaget
Det omarbetade planförslaget ställs ut för att granskas från 2020-10-16 till och med 2020-11-06. Handlingarna finns tillgängliga på följande platser:

• Miljö- och Byggnadsnämndens expedition, Stadshuset, Ronneby
• Ronneby Stadsbibliotek

Detaljplanen hittar du också digitalt på http://www.ronneby.se/leoparden6
Du är välkommen att ringa planarkitekt Jens Löfqvist, 0457-61 82 01 eller tf. stadsarkitekt Peter Robertsson på 0457-61 82 16 eller, om Du vill ha mer information. Du kan även skicka e-post till mbf@ronneby.se

Lämna synpunkter och förslag
Har Du synpunkter på planförslaget ska de framföras skriftligt till:
Miljö- och byggnadsnämnden Stadshuset 372 80 Ronneby

Observera att Ditt yttrande kan skickas med e-post till mbf@ronneby.se. Märk meddelandet med diarienummer: 2015/62. Senast 2020-11-06 ska synpunkterna ha inkommit till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Den som inte har framför sina synpunkter skriftligt senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster, arrendatorer med flera om innehållet i denna skrivelse.

/Miljö- och byggnadsnämnden