Artikeln publicerades 21 september 2022

Kungörelse: Kommunfullmäktige i Ronneby 2022-09-29 kl. 18:00, stadshuset, Ronnebysalen

Kungörelse: Kommunfullmäktige i Ronneby 2022-09-29 kl. 18:00, stadshuset, Ronnebysalen

Kommunfullmäktige i Ronneby kallas till sammanträde

Torsdagen den 29 september 2022, kl. 18:00 i Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby

för behandling av följande ärenden:

Klicka här för att komma till websändningen av kommunfullmäktige. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1.

Val av justerare KF
Dnr 2022-000006

2.

Godkännande av dagordning KF
Dnr 2022-000014

3.

Informationsärende från Länsstyrelsen- Invasiva arter
Dnr 2022-000439

4.

Medborgarförslag
Dnr 2022-000007

5.

Fråga ställd av Sune Håkansson (PR) till AB Ronnebyhus ordförande Lena Mahrle (L) angående Björkliden, Eringsboda
Dnr 2022-000408

6.

Frågor
Dnr 2022-000009

7.

Interpellation ställd av Peter Bowin (V) till teknik-, fritid och kulturnämndens ordförande Anders Bromee (M) angående Nyttjanderättsobjekt/minnessakerna i Silverforsens kaffestuga - igen
Dnr 2022-000289

8.

Interpellationer
Dnr 2022-000008

9.

Fyllnadsval till krisledningsnämnden och AB Ronneby Helsobrunn, efter Magnus Pettersson (S)
Dnr 2022-000290

10.

Fyllnadsval för uppdraget som ledamot i AB Ronnebyhus och Ronnebyhus Holding AB
Dnr 2022-000300

11.

Hemställan om undantag från valbarhetskravet, Lars Lundgren (SD)
Dnr 2022-000397

12.

Redovisning av kommunalt partistöd 2021
Dnr 2022-000178

13.

Åtgärder med anledning av elbrist
Dnr 2022-000445

14.

Höjning av elnätstaxa
Dnr 2022-000341

15.

Revidering av Informationssäkerhetspolicyn
Dnr 2022-000298

16.

Förslag om att KF beslut §79 2006-03-30 om ändrad sysselsättningsgrad upphör
Dnr 2022-000318

17.

Uppföljning och uppdatering av Reglemente för internkontroll och tillhörande tillämpningsanvisningar
Dnr 2022-000230

18.

Ny riktlinje för styrdokument i Ronneby kommun
Dnr 2022-000232

19.

Förstudie ny brandstation
Dnr 2021-000044

20.

Regional strategi och lägesbild för det drogförebyggande arbetet i Blekinge 2022-2026
Dnr 2022-000074

21.

Äskande om tilläggsanslag - Vård- och omsorgsförvaltningen
Dnr 2022-000310

22.

Äskande av medel- Sprinklersystem till Lindebo
Dnr 2022-000311

23.

Analys av hemtjänsttimmarna
Dnr 2022-000312

24.

Äskande av centrala medel till förskola Kallinge
Dnr 2022-000339

25.

Indexuppräkning av sotningstaxa 2022-2023
Dnr 2022-000280

26.

Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade samt 4 kap. 1 § och rapportering enligt 16 kap. 6f § socialtjänstlagen, Vård och omsorgsnämnden 2022
Dnr 2022-000308

27.

Anmälan av motion från Mia Persson (MP) och Lova Necksten (MP) Öka möjligheter för odling genom ytterligare kolonilottsområde
Dnr 2022-000338

28.

Anmälan av motion från Lova Necksten (MP)- sommarlovspeng och julpeng till barn i hem med ekonomiskt bistånd
Dnr 2022-000317

29.

Anmälan av motion från Miljöpartiet de gröna (MP) Skapa bilfria zoner vid skolor
Dnr 2022-000375

30.

Anmälan av motion från Sune Håkansson (RP) öppna Höstsol igen
Dnr 2022-000404

31.

Anmälan av motion från Nicolás Westrup (SD) och Carina Aulin (SD) om att Ronneby kommun ingår ett samarbete med kvinnojouren i Ronneby
Dnr 2022-000417

32.

Anmälan av motioner
Dnr 2022-000010