Artikeln publicerades 19 maj 2021

Kungörelse: avseende beviljat bygglov för fastigheten Eringsboda-Ulvsmåla 1:38, Dnr 2021/213, Eringsobda-Ulvsmåla 101

För fastigheten: Eringsboda-Ulvsmåla 1:38, Dnr 2021/213, Eringsobda-Ulvsmåla 101 har 2021-05-07 beviljats bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

Beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar 2021-05-19. Beslutet finns tillgängligt på miljö- och byggnadsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Du som granne eller annan intressent har möjlighet att överklaga beslutet inom 4 veckor från det att beslutet kungjorts. Eventuell överklagan skickas till Ronneby kommun, Miljö- och byggnadsförvaltningen, 372 80 Ronneby eller till e-post mbf@ronneby.se

Ange ärendets diarienummer samt ert eget namn och adress.