Artikeln publicerades 14 oktober 2020

Kungörelse om remiss avseende ansökan om bygglov för tillbyggnad/påbyggnad av flygledartorn, Kallinge Flygfält 1:1

Fastighet: Kallinge Flygfält 1:1

Sökande: Staten Fortifikationsverket

Ärendet: Ansökan avser bygglov för tillbyggnad/påbyggnad av flygledartorn.

Handlingar i ärendet finns att se på miljö- och byggnadsförvaltningen, Ronneby Kommun. Miljö- och byggnadsförvaltningen har bedömt att det råder försvarssekretess för vissa uppgifter enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

Upplysningar

Bygglovsansökan avser en åtgärd som inte omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser. Miljö- och byggnadsnämnden ska därför underrätta dem som avses i 5 kap. 11 § första stycket plan- och bygglag (2010:900), PBL. Enligt nyssnämnda bestämmelses andra stycket får nämnden, om ett stort antal personer berörs, kungöra meddelandet genom att anslå det på kommunens anslagstavla och föra in det i ortstidning.

Dem som avses i 5 kap. 11 § första stycket PBL ges härmed möjlighet att yttra sig i rubricerat ärende. Ert yttrande ska vara bygglovsenheten tillhanda senast 2020-10-30 antingen via post eller e-post till mbf@ronneby.se. Märk yttrandet med fastighetsbeteckning och diarienummer 2020/508.

Om ni inte lämnar in något yttrande kan miljö- och byggnadsnämnden ändå besluta i ärendet.

MILJÖ- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN