Artikeln publicerades 26 april 2023

Underrättelse och inbjudan till granskning av detaljplan för Kalleberga 8:267 m.fl. i Södermarksområdet

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till detaljplan för Kalleberga 8:267 m.fl. (Södermark) i Ronneby kommun. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av förskole- och grundskoleverksamhet samt varierade bostadsformer som ett första steg i en strategisk utveckling av översiktsplanens utvecklingsområden Ka-01. Vidare syftar detaljplanen till en ny bebyggelse vars utformning och placering anpassas till platsens naturförhållanden.

Planen hanteras med ett standardförfarande. Planförslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035. Detaljplanen har tidigare varit utskickad på ett förnyat samråd till berörda myndigheter, fastighetsägare, föreningar med flera från 2023-01-09 till och med 2023-01-29. En sammanfattning av inkomna synpunkter finns i samrådsredogörelsen numer 2. Efter det förnyade samrådet har ändringar och tillägg gjorts i planhandlingarna. En undersökning har upprättats, genomförandet av planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Granskning av planförslaget

Det omarbetade planförslaget ställs ut för att granskas från 2023-05-08 till och med 2023-05-19. Handlingarna finns tillgängliga på följande platser

  • Entrén, Stadshuset, Ronneby
  • Ronneby Stadsbibliotek

Detaljplanen och dess underlag hittar du också på www.ronneby.se/sodermark.

Du är välkommen att ringa planarkitekt Peter Robertsson, 0457-61 82 16 eller stadsarkitekt Helena Revelj på 0457-61 82 27 eller, om Du vill ha mer information. Du kan även skicka e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se.

Lämna synpunkter och förslag

Har Du synpunkter på planförslaget ska de framföras skriftligt till:

Kommunstyrelsen
Stadshuset
372 80 Ronneby.

eller med e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se.

Märk meddelandet med diarienummer: 2021/198.

Senast 2023-05-19 ska synpunkterna ha inkommit till kommunstyrelsen.

Den som inte har framför sina synpunkter skriftligt senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster, arrendatorer med flera om innehållet i denna skrivelse.

Kommunstyrelsen