Artikeln publicerades 17 april 2023

Underrättelse och inbjudan till granskning för ändring av detaljplan för Gärestad 1:13 m.fl.

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan för Gärestad 1:13 m.fl. i Ronneby kommun. Syftet med ändringen av detaljplanen är att skapa två nya anslutningsvägar för utbyggnad av utvecklingsområde Ro-14 i gällande översiktsplan Ronneby 2035.

Detta bedömer Ronneby kommun ryms inom det ursprungliga syftet med detaljplanen. Planen hanteras med ett standardförfarande. Planförslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035. Detaljplanen har tidigare varit utskickad på samråd till berörda myndigheter, fastighetsägare, föreningar med flera från 2023-03-13 till och med 2023-04-02. En sammanfattning av inkomna synpunkter finns i samrådsredogörelsen. Efter samrådet har vissa mindre ändringar och tillägg gjorts i planhandlingarna. En undersökning har upprättats, genomförandet av planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Granskning av planförslaget

Det omarbetade planförslaget ställs ut för att granskas från 2023-04-24 till och med 2023-05-08. Handlingarna finns tillgängliga på följande platser

  • Entréhallen, Stadshuset, Ronneby
  • Ronneby Stadsbibliotek

Detaljplanen och tillhörande hittar du också digitalt på www.ronneby.se/gardet Länk till annan webbplats..

Du är välkommen att ringa planarkitekt Peter Robertsson, 0457-61 82 16 eller stadsarkitekt Helena Revelj på 0457-61 82 27 eller, om Du vill ha mer information. Du kan även skicka e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se.

Lämna synpunkter och förslag

Har Du synpunkter på planförslaget ska de framföras skriftligt till:

Kommunstyrelsen
Stadshuset,
372 80 Ronneby

eller med e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se.

Märk meddelandet med diarienummer: 2022/603.

Senast 2023-05-08 ska synpunkterna ha inkommit till kommunstyrelsen.

Den som inte har framför sina synpunkter skriftligt senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster, arrendatorer med flera om innehållet i denna skrivelse.

Kommunstyrelsen