Artikeln publicerades 6 april 2023

Underrättelse om antagande av detaljplan för Leoparden 6 m.fl.

Detaljplan för del av Leoparden 6 m.fl. (Kockumvillan), Ronneby kommun

Förslaget till detaljplan för del av Leoparden 6 m.fl. (Kockumvillan), Ronneby kommun, har antagits av Kommunfullmäktige 2023-03-30, § 79.

Du kan ta del av antagandehandlingarna på www.ronneby.se/leoparden6 Länk till annan webbplats.

Protokollet har justerats den 6 april 2023

Anslaget sattes upp den 6 april 2023

Anslaget tas ner den 28 april 2023

Den som vill överklaga ett beslut måste gör det senast den 28 april 2023

Den som vill läsa protokollet kan kontakta kommunstyrelsen@ronneby.se eller besöka kommunens webbplats www.ronneby.se/kommun--politik/politik-och-demokrati.html Länk till annan webbplats.

Beslutet att anta en detaljplan vinner laga kraft när tiden för överklagande gått ut och ingen har överklagat det eller när länsstyrelsen har beslutat att inte överpröva planbeslutet. Du kan överklaga planen om du är berörd och om du har lämnat skriftliga synpunkter under samrådet eller granskningen. Du kan också överklaga planen om du anser att processen varit felaktigt genomförd, så kallat formaliafel.

Överklagan ska ställas till mark- och miljödomstolen men skickas eller lämnas till kommunen inom tre veckor från den 2023-04-06, det vill säga senast 2023-04-28. Överklagandet ska vara skriftligt och ange vilket ärende som överklagas. Skrivelsen ska även innehålla information på varför den klagande vill att beslutet ska ändras och vilken ändring som önskas. Handlingar som stödjer den klagandes uppfattning bör bifogas överklagandet. Överklagandet ska förses med klagandes kontaktuppgifter och underskrift. Om ombud anlitas ska fullmakt från ombudet bifogas överklagandet tillsammans med kontaktuppgifter till ombudet.

Överklagandet skall lämnas in eller skickas till Enheten för strategisk samhällsutveckling, Stadshuset, 372 80 Ronneby. Märk överklagandet med diarienummer: KS 2015/555 Kommunen sänder överklagandet vidare till mark- och miljödomstolen om det har kommit in i rätt tid.

Ronneby 2023-04-06

Enheten för strategisk samhällsutveckling

Helena Revelj, Stadsarkitekt

Jens Löfqvist, Planarkitekt