Underrättelse om laga kraft för detaljplan för del av Hjortsberga 4:73

Kommunstyrelsen har 2022-06-07 § 175 antagit Detaljplanen för del av Hjortsberga 4:73 (södra Johannishus), Ronneby kommun, Blekinge län. Diarienummer KS 2021/74.

Beslutet fick laga kraft 2023-03-22.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kap. plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen fick laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Kommunstyrelsen