Underrättelse och inbjudan till granskning av detaljplan för del av Listerby 16:8 m.fl.

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Listerby 16:8 m.fl. (idrottshall) i Ronneby kommun. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av en idrottshall med kompletterande funktioner. Planen hanteras med ett standardförfarande och förslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035. Planen bedöms inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har tidigare varit utskickad på samråd till berörda myndigheter, fastighetsägare, föreningar med flera från 2023-01-09 till och med 2023-01-24. En sammanfattning av inkomna synpunkter finns i samrådsredogörelsen. Efter samrådet har underlaget kompletterats och några ändringar har gjorts i planhandlingarna.

Granskning av planförslaget

Det omarbetade planförslaget ställs ut för att granskas från 2023-03-24 till och med 2023-04-12. Handlingarna finns då tillgängliga på följande platser:

  • Stadshusets entréhall, Ronneby
  • Listerby bibliotek
  • Ronneby Stadsbibliotek

Planhandlingarna finns tillgängliga i digitalt format här på Ronneby kommuns webbplats: www.ronneby.se/listerby-idrottshall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du är välkommen att ringa planarkitekt Karla Hentzel 0457-61 81 54 eller stadsarkitekt Helena Revelj på 0457-61 82 27, om Du vill ha mer information. Du kan även skicka e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se.

Lämna synpunkter och förslag

Har du synpunkter på planförslaget ska dessa framföras skriftligt till:

Kommunstyrelsen
Stadshuset
372 80 Ronneby

Dina synpunkter (yttrande) kan också skickas via e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se. Märk yttrandet med diarienummer: KS 2022/19.

Senast den 12 april 2023 ska synpunkterna ha inkommit till kommunstyrelsen.

Den som inte skriftligen framför sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Kommunstyrelsen