Meddelande om granskningsutlåtande

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan för Aspanområdet, del av fastigheterna Leråkra 2:4, 2:5, 2:21 2:78 och 3:3 m fl.Ronneby kommun, Blekinge län.

Planändringens syfte är att ändra planbestämmelsen e1 – minsta fastighetsstorlek i m2. Anledningen är att den ursprungliga bestämmelsen inte stämmer överens med fastigheternas och arrendetomternas verkliga storlek. Planen hanteras enligt standardförfarande. Planförslaget avviker inte från översiktsplanen.Planen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har varit utskickad för granskning till berörda myndigheter, fastighetsägare, föreningar med flera under tiden 2022-11-18 till och med 2022-12-09.

Ett granskningsutlåtande finns nu att tillgå för det aktuella planprojektet. Granskningsutlåtandet tillsammans med övriga handlingar kan också nås via:

www.ronneby.se/aspan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen