Artikeln publicerades 4 januari 2023

Underrättelse om granskningsutlåtande

Detaljplan för Leoparden 6 m.fl. (Kockumvillan)

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till detaljplan för Leoparden 6 m.fl. (Kockumvillan) i Ronneby kommun. Syftet med detaljplanen är att i enlighet med Plan- och bygglagen att möjliggöra förtätning av området genom uppförande av trygghetsboende och bostäder på fastigheten Leoparden 6. Planområdet omfattar också befintlig bostadsbebyggelsen på Leoparden 7 och Lejonet 3 samt delar av omgivande gaturum för att säkerställa befintliga kulturvärden och möjliggöra en god väganslutning till ny bebyggelse. Planen hanteras enligt utökat förfarande. Planförslaget avviker inte från översiktsplanen.

Detaljplanen har varit utskickad för granskning till berörda myndigheter, fastighetsägare, föreningar med flera under tiden 2022-08-29 till och med 2022-09-20.

Ett granskningsutlåtande finns nu att tillgå för det aktuella planprojektet. Granskningsutlåtandet tillsammans med övriga handlingar kan också nås via:

www.ronneby.se/leoparden6 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunsstyrelsen