Kungörelse och inbjudan till samråd gällande detaljplan för del av Listerby 16:8 m.fl (idrottshall)

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Listerby 16:8 m.fl. (idrottshall) i Ronneby kommun. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av en idrottshall med kompletterande funktioner.

Planen hanteras med ett standardförfarande och förslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Förslaget ställs ut under tiden 2023-01-09 till och med 2023-01-24. Handlingarna finns tillgängliga på följande platser:

  • Stadshusets entréhall, Ronneby
  • Listerby bibliotek
  • Ronneby Stadsbibliotek

Planhandlingarna finns också tillgängliga i digitalt format här på Ronneby kommuns webbplats: www.ronneby.se/listerby-idrottshall Länk till annan webbplats..

Onsdagen den 18 januari kl 16-18 kommer tjänstepersoner från Ronneby kommun finnas på plats i Listerby bibliotek för att svara på frågor.

Du är välkommen att ringa planarkitekt Karla Hentzel 0457-61 81 54 eller stadsarkitekt Helena Revelj på 0457-61 82 27, om Du vill ha mer information. Du kan även skicka e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se.

Lämna synpunkter och förslag

Har du synpunkter på planförslaget ska dessa framföras skriftligt till:

Kommunstyrelsen
Stadshuset

372 80 Ronneby

Dina synpunkter (yttrande) kan också skickas via e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se. Märk yttrandet med diarienummer: KS 2022/19.

Senast den 24 januari 2023 ska synpunkterna ha inkommit till kommunstyrelsen.

Den som inte skriftligen framför sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster, arrendatorer med flera om innehållet i detta brev.