Kungörelse och inbjudan till samråd gällande detaljplan för Kalleberga 8:267 m.fl.

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till detaljplan för Kalleberga 8:267 med flera fastigheter i Ronneby kommun. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av förskole- och grundskoleverksamhet samt varierade bostadsformer som ett första steg i en strategisk utveckling av översiktsplanens utvecklingsområde Ka-01. Vidare syftar detaljplanen till en ny bebyggelse vars utformning och placering anpassas till platsens naturförhållanden.

Planen hanteras med ett standardförfarande. Planförslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Förslaget ställs ut för samråd under tiden 2023-01-09 till och med 2023-01-29. Handlingarna finns tillgängliga på följande platser:

  • Stadshusets entréhall, Ronneby
  • Ronneby stadsbibliotek

Planhandlingarna finns också tillgängliga i digitalt format här på Ronneby kommuns webbplats. Du kan också ta del av materialet genom att ladda ner handlingarna. Du behöver programmet Adobe Reader Länk till annan webbplats. eller liknande för att kunna öppna PDF-filer.

Du är välkommen att ringa planarkitekt Peter Robertsson, 0457-61 82 16 eller stadsarkitekt Helena Revelj på 0457-61 82 27, om du vill ha mer information. Du kan också skicka e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se.

Synpunkter och förslag

Har du synpunkter på planförslaget ska de lämnas skriftligt till:

Kommunstyrelsen
Stadshuset
372 80 Ronneby

Dina synpunkter (yttrande) kan också skickas med e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se. Märk dina synpunkter med diarienummer: 2021/198.

Senast den 29 januari 2023 ska synpunkterna ha kommit in till kommunstyrelsen.

Den som inte framför sina synpunkter skriftligt senast under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster, arrendatorer med flera om innehållet i denna skrivelse.