Läsårstider och blanketter

 Enligt skollagen 7 kap 18§ får en elev i grundskolan beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

Elevers ledighet.

Rektor eller den rektorn delegerat uppgiften till, kan besluta om ledighet upp till max 10 skoldagar per läsår för en elev vid skolan, efter en bedömning om elevens studiesituation och möjligheter att ta igen den förlorade undervisningstiden.

Ingen ledighet beviljas under de nationella proven för årkurs 9.
Endast rektor kan besluta om ledighet över 10 dagar. Om en elev ska vara ledig längre tid, krävs synnerliga skäl enligt skollagen. En semesterresa med familjen utanför loven, räknas inte som synnerliga skäl. Det är alltså ingen rättighet att vara ledig för semester när man har skolplikt. Det åligger elev och vårdnadshavare att i förväg rådgöra om hur eleven kan inhämta förlorad undervisning. En längre frånvaro från skolan kan innebära att en elev måste gå om, för att ta igen undervisning för att klara målen i skolan.

Ledighet för elever på Snäckebacksskolan söks via skola24.

Vad gäller studiedagar för Snäckebacksskolan är de inte som för övriga skolor. Det kommer att läggas ut 4 st studiedagar i samband med att skolan flyttas till Parkdala vilket innebär att studiedagarna den 24/9, 30/11, 16/3 och 9/5 inte gäller för Snäckebacksskolan.

Aktuella läsårstider

Blanketter ex byte av skola, ansökan om skolskjuts mfl.

Blankett för skolbyte mellan Kallingeskolan 7-9 och Snäckebacksskolan Pdf, 225.5 kB.