Tillstånd eller anmälan

Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs tillstånd eller anmälan för att inrätta en avloppsanordning. Detta gäller alltid för en ny avloppsanordning, men vanligen också för ändring av en befintlig. För fastigheter i Ronneby kommun lämnas ansökan och anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

När man ska anlägga eller åtgärda ett enskilt avlopp behöver man i allmänhet ta hjälp av någon sakkunnig för planering och projektering och för upprättande av ansökan/anmälan. Sakkunnig är den som genom utbildning, yrkeserfarenhet eller på något annat sätt har fått tillräckliga kunskaper för att anlägga ett avlopp.

Tillstånd krävs alltid för att inrätta en avloppsanordning med anslutet WC eller för att koppla in WC på en befintlig avloppsanordning där WC inte tidigare finns.

För BDT-vatten (”gråvatten”) krävs i de flesta fall en anmälan. I Ronneby kommun krävs dock tillstånd för BDT-avlopp i kustområdet. Tillståndskravet gäller för kustområdet, söder om röd linje på kartan som nås via länk här till höger.

Rent praktiskt är det för fastighetsägaren ingen större skillnad att göra en anmälan eller att söka ett tillstånd. Det görs på samma blankett och handläggningsrutinen är också i stort sett densamma.

Anmälan krävs också för ändring av avloppsanordning, som innebär väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning.

Hur går det till?

Information om hur det går till att söka tillstånd eller anmäla inrättande av avloppsanordning hittar du längst ner på denna sida i vårt informationsdokument. Informationen omfattar följande:

  • Allmänt om ansvar och rollfördelning
  • Tillståndsansökan/anmälan
  • Handläggningsrutiner

Avgift

Avgift för handläggning av avloppsärenden debiteras enligt ”Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens med flera områden” på sidan för Taxor och avgifter. Uppgift om aktuell avgift för visst ärende kan också lämnas av miljö- och byggnadsförvaltningen.

Miljösanktionsavgift

Om en avloppsanordning inrättas eller ändras utan tillstånd eller anmälan medför det en miljösanktionsavgift på 5 000 kr alternativt 3 000 kr. Det är miljö- och byggnadsnämnden som i sådana fall har skyldighet att besluta om miljösanktionsavgift, men avgiften tillfaller staten.