Kvarteret Svarven 1

Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-28 § 310 att ABRI:s lokaler i kv. Svarven, byggs om till en permanent skola för årskurs 4-9 (650-700 elever) inklusive tillagningskök och idrottslokaler. Planområdet är beläget strax söder om Ronneby centrum och har goda kommunikationer.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en centralt belägen grundskola i Ronneby stad samt en idrottshall. Vidare syftar detaljplanen till att säkra utrymmet för friyta som en tillgång för den pedagogiska verksamheten samt vara en plats för aktivitet och återhämtning. Detaljplanen möjliggör även för användningarna kontor och viss typ av verksamheter. Detta så att ett centralt beläget kvarter kan nyttjas mer flexibelt över en längre tidsperiod. Planen avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Detaljplanen har varit utskickad på samråd till berörda myndigheter och fastighetsägare med flera. Efter samrådet har ändringar och tillägg gjorts i planhandlingarna och förslaget sändes ut för granskning under tiden 2019-01-28 till och med 2019-02-18. En sammanfattning av inkomna synpunkter och kommentarer finns i samrådsredogörelsen och granskningsutlåtandet.

Förslaget har godkänts av Miljö- och byggnadsnämnden 2019-03-20 § 70 och ska i nästa steg antas av Kommunfullmäktige.

Du kan också ta del av materialet genom att ladda ner planhandlingarna under relaterad information. Du behöver Adobe Readerlänk till annan webbplats eller liknande för att kunna ta del av pdf-filerna.

Miljö- och byggnadsnämnden