Bustorp 1:26 med flera fastigheter

Syftet med detaljplanen är att i enlighet med Plan- och bygglagen möjliggöra byggande av flerbostadshus i ett attraktivt läge nära kusten. Planen hanteras med ett standardförfarande och förslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Samråd av planförslaget

Förslaget ställs ut under tiden 2019-06-07 till och med 2019-08-09 Handlingarna finns tillgängliga på följande platser:

  • Miljö- och Byggnadsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby
  • Ronneby Stadsbibliotek

Du är välkommen att ringa planarkitekt Karin Svensson 0457-61 82 23 eller stadsarkitekt Helena Revelj på 0457-61 82 27, om Du vill ha mer information. Du kan även skicka e-post till mbf@ronneby.se.

Observera att Miljö- och byggnadsförvaltningen är bemannad för frågor angående detaljplanen under tiden:

  • Karin Svensson till och med den 12 juli 2019.
  • Helena Revelj från den 15 juli till och med den 26 juli.

Lämna synpunkter och förslag

Har Du synpunkter på planförslaget skall dessa framföras skriftligt till:

Miljö- och byggnadsnämnden
Stadshuset
372 80 Ronneby

Observera att Ditt yttrande kan skickas via e-post till mbf@ronneby.se. Märk yttrandet med diarienummer: 2017/213.

Senast den 09 AUGUSTI 2019 ska synpunkterna ha inkommit till expeditionen.

Den som inte skriftligen framför sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster, arrendatorer med flera om innehållet i detta brev.

Miljö- och byggnadsnämnden

Hantera prenumeration