Björnen 10

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för Björnen 10 i Ronneby kommun. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning med nya bostäder, centrumändamål och skola i ett centralt läge. Planen hanteras enligt standardförfarande. Planförslaget avviker inte från översiktsplanen.

Detaljplanen har varit utskickad på samråd till berörda myndigheter, fastighetsägare, föreningar med flera under tiden 2019-02-22 till och med 2019-03-15. En sammanfattning av inkomna synpunkter samt kommentarer till dessa finns i samrådsredogörelsen. Efter samrådet har ändringar och tillägg gjorts i planhandlingarna.

Den reviderade planen ställs ut från 2019-05-17 till och med 2019-06-07. Handlingarna finns tillgängliga på följande platser:

  • Miljö- och Byggnadsnämndens expedition, Stadshuset, Ronneby
  • Ronneby Stadsbibliotek

Du kan också ta del av materialet genom att ladda ner planhandlingarna längst ned på denna sida. Du behöver Adobe Readerlänk till annan webbplats för att kunna ta del av pdf-filerna.

Du är välkommen att ringa planarkitekt Karin Svensson, 0457-61 82 23 eller stadsarkitekt Helena Revelj på 0457-61 82 27, om Du vill ha mer information. Du kan även skicka e-post till mbf@ronneby.se.

Synpunkter och förslag

Har du synpunkter på planförslaget ska de lämnas skriftligt till:

Miljö- och byggnadsnämnden
Stadshuset
372 80 Ronneby

Dina synpunkter (yttrande) kan också skickas med e-post till mbf@ronneby.se. Märk dina synpunkter med diarienummer: 2016/127.

Senast den 7 juni 2019 ska synpunkterna ha kommit in till miljö- och byggnadskontoret.

Den som inte framför sina synpunkter skriftligt senast under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster, arrendatorer med flera om innehållet i denna skrivelse.

Miljö- och byggnadsnämnden

Hantera prenumeration